Loading

Auto Palace Bratislava s. r. o.

Historický názov:
  • AUTO PALACE BRATISLAVA s.r.o.
  • K.S.O., spol. s r.o.
Aktualizované 19.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Auto Palace Bratislava s. r. o.
Sídlo:
Vajnorská 136/C
83104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/1196/B
Od 1.8.1991, posledná zmena 3.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Petr Zich
  • Nicolaas Willem Hertsenberg
IČO:
17320712
DIČ:
2020312470

IČ DPH:

SK2020312470
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
1 500 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • AutoBinck Car Distribution Holding B.V. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.02.2024 ako riadna.

Firma Auto Palace Bratislava s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 69 584 536 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 19,41%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 676 968 EUR vzrástol medziročne o 417 055 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 89,18% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 65 149 216 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 8 222 878 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 12%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 3,32%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 16,83%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,81%.

Absolútne ukazovatele

73 057 056 €

18,4 %

8 679 452 €

17,2 %

18 437 078 €

30,6 %

6 682 545 €

64,8 %

4 171 799 €

111,2 %

Relatívne ukazovatele

12.47 %

-0,2 %

2.03

0,1

14.52 %

-1,5 %

63.75 %

-7,5 %

0.44

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 65 149 216 € 19,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 4 435 320 € 23,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 128 434 € 48,9 %
Náklady na predaj tovaru 56 926 338 € 19,9 %
Náklady na materiál, energie 729 224 € -3,3 %
Služby 3 410 806 € 16,8 %
Pridaná hodnota 8 679 452 € 17,2 %
Osobné náklady 4 284 799 € 10,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 689 970 € 34,6 %
Opravné položky -43 671 € 77,5 %
Ostatné výnosy 50 124 € 51,3 %
Iné prevádzkové náklady 263 393 € 58,4 %
Zisk z predaja majetku 166 631 € 27,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 668 866 € 21,3 %
HV z finančnej činnosti -284 240 € %
z toho Nákladové úroky 234 062 € %

HV pred zdanením 3 384 626 € 14,6 %
Daň 707 658 € 1,9 %
HV po zdanení 2 676 968 € 18,5 %
EBITDA 4 148 534 € 29,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
18 437 078 € 30,6 %
 
Neobežný majetok 3 048 722 € 19,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 028 784 € 20,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 19 938 € -28,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 15 223 117 € 32,8 %
Zásoby 10 434 509 € 38,5 %
Dlhodobé pohľadávky 108 700 € -5,9 %
Krátkodobé pohľadávky 3 962 360 € 6,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 717 548 € %

 
Časové rozlíšenie 165 239 € 45,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 18 437 078 € 30,6 %
 
Vlastné imanie
6 682 545 € 64,8 %
Základné imanie 1 500 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 150 000 € -49,3 %
HV minulých rokov 2 355 577 € 100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 676 968 € 18,5 %
 
Záväzky 11 725 334 € 16,9 %
Dlhodobé záväzky 52 213 € 82,4 %
Krátkodobé záväzky 9 952 646 € 21,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 126 012 € -9,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 594 463 € 7,6 %
 
Časové rozlíšenie 29 199 € -21,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?