Loading

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.

Historický názov:
  • Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
  • Porsche - INTER AUTO Bratislava, spoločnosť s ručením obmedzeným /spol. s r.o./
Aktualizované 24.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
Sídlo:
Dolnozemská 7
85104 Bratislava - mestská časť Petržalka
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/2414/B
Od 11.3.1992, posledná zmena 16.5.2023
Štatutárny orgán:
  • Dipl.Betriebsw.(FH) Peter Vošček
  • Mgr. Július Pangrác
IČO:
31319459
DIČ:
2020314472

IČ DPH:

SK2020314472
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
2 854 678 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Porsche Holding Gesellschaft m.b.H. (99,97%)
  • Porsche Automotive Investment GmbH (0,03%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.03.2023 ako riadna.

Firma Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 148 235 266 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 17,23%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 956 632 EUR vzrástol medziročne o 578 330 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 84,38% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 139 028 181 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 13 456 847 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 9%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 54,12%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 13,39%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 15,85%.

Absolútne ukazovatele

164 757 695 €

7,5 %

14 446 715 €

20,4 %

39 013 365 €

67,8 %

9 421 166 €

6,5 %

5 789 148 €

-14,2 %

Relatívne ukazovatele

9.75 %

0,3 %

1.20

0,1

7.58 %

-2,7 %

75.85 %

13,9 %

0.55

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 139 028 181 € 17,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 9 207 085 € 13,9 %
Zmena stavu zásob 85 578 € 241,8 %
Aktivácia 192 333 € 51,1 %
Náklady na predaj tovaru 125 571 334 € 15,8 %
Náklady na materiál, energie 1 386 782 € 54,1 %
Služby 6 440 218 € 13,4 %
Pridaná hodnota 14 446 715 € 20,4 %
Osobné náklady 12 085 821 € 15,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 148 305 € -68,4 %
Opravné položky 691 650 € 262,0 %
Ostatné výnosy 426 314 € -42,1 %
Iné prevádzkové náklady 440 009 € -31,4 %
Zisk z predaja majetku 1 764 651 € -7,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 940 023 € 26,6 %
HV z finančnej činnosti -112 825 € -226,9 %
z toho Nákladové úroky 61 120 € %

HV pred zdanením 3 827 198 € 24,4 %
Daň 870 566 € 24,6 %
HV po zdanení 2 956 632 € 24,3 %
EBITDA 2 323 677 € 102,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
39 013 365 € 67,8 %
 
Neobežný majetok 4 615 789 € 48,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 526 021 € 49,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 89 768 € 5,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 34 379 281 € 71,3 %
Zásoby 18 278 296 € 76,5 %
Dlhodobé pohľadávky 647 289 € 25,2 %
Krátkodobé pohľadávky 15 431 533 € 68,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 22 163 € -4,8 %
 
Časové rozlíšenie 18 295 € -75,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 39 013 365 € 67,8 %
 
Vlastné imanie
9 421 166 € 6,5 %
Základné imanie 2 854 678 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 330 902 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 278 954 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 956 632 € 24,3 %
 
Záväzky 29 592 199 € 105,4 %
Dlhodobé záväzky 61 665 € 35,7 %
Krátkodobé záväzky 27 956 069 € 117,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 5 070 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 569 395 € 5,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?