Loading

Arimex Bratislava spol. s r. o.

Aktualizované 13.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Arimex Bratislava spol. s r. o.
Sídlo:
Vajnorská 100/A
83104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/2862/B
Od 3.6.1992, posledná zmena 28.10.2021
Štatutárny orgán:
  • Erika Rebrová
  • Ing. Jozef Rebro
  • Jozef Rebro
IČO:
31325076
DIČ:
2020335581

IČ DPH:

SK2020335581
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
46210 Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom
Základné imanie:
100 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Jozef Rebro (80,0%)
  • Erika Rebrová (20,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma Arimex Bratislava spol. s r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 181 339 903 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 22,69%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 630 934 EUR poklesol medziročne o 9 133 664 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,38% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 180 431 375 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 16 526 887 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 9%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 7,2%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 20,23%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 8,5%.

Absolútne ukazovatele

185 287 706 €

-21,7 %

8 032 468 €

-57,8 %

57 820 280 €

-24,7 %

36 027 545 €

14,7 %

44 979 308 €

13,6 %

Relatívne ukazovatele

4.43 %

-3,7 %

4.39

-5,1

8.01 %

-9,9 %

37.69 %

-21,4 %

3.11

1,8 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 180 431 375 € -22,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 908 528 € -11,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 163 904 488 € -17,7 %
Náklady na materiál, energie 159 479 € 7,2 %
Služby 13 843 468 € 20,2 %
Pridaná hodnota 8 032 468 € -57,8 %
Osobné náklady 1 830 508 € -8,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 257 338 € 19,6 %
Opravné položky -4 745 912 € -203,2 %
Ostatné výnosy 3 575 684 € %

Iné prevádzkové náklady 3 307 477 € %

Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 6 358 741 € -62,2 %
HV z finančnej činnosti -459 613 € -171,8 %
z toho Nákladové úroky 543 987 € 43,1 %
HV pred zdanením 5 899 128 € -66,2 %
Daň 1 268 194 € -65,7 %
HV po zdanení 4 630 934 € -66,4 %
EBITDA 1 870 167 € -89,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
57 820 280 € -24,7 %
 
Neobežný majetok 3 696 625 € -6,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 448 607 € -12,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 2 248 018 € -2,5 %
 
Obežný majetok 54 093 230 € -25,6 %
Zásoby 28 405 382 € -5,9 %
Dlhodobé pohľadávky 1 278 424 € -39,8 %
Krátkodobé pohľadávky 22 998 587 € -37,3 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 1 410 837 € -62,0 %
 
Časové rozlíšenie 30 425 € -60,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 57 820 280 € -24,7 %
 
Vlastné imanie
36 027 545 € 14,7 %
Základné imanie 100 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 010 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 25 286 611 € 119,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 630 934 € -66,4 %
 
Záväzky 21 792 735 € -51,9 %
Dlhodobé záväzky 13 847 100 € -2,5 %
Krátkodobé záväzky 7 447 282 € -32,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 418 641 € -97,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 79 712 € -6,2 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?