Loading

GROUPE SEB Slovensko, spol. s r. o.

Historický názov:
  • "GROUPE SEB Slovensko, spol. s r. o."
Aktualizované 19.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GROUPE SEB Slovensko, spol. s r. o.
Sídlo:
Cesta na Senec 2/A
82104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/4272/B
Od 5.2.1993, posledná zmena 18.6.2021
Štatutárny orgán:
  • Emmanuel Henri Marie Serot Almeras Latour
  • Michal Bučko
  • Philippe Jean José Sumeire
IČO:
31341489
DIČ:
2020336120

IČ DPH:

SK2020336120
Podľa §4, registrovaný od 1.8.1993
SK NACE (RÚZ):
46430 Veľkoobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť
Základné imanie:
440 982 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • SEB INTERNATIONALE S.A.S. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 18.12.2023 ako riadna.

Firma GROUPE SEB Slovensko, spol. s r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 300 421 213 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 2,4%. Dosiahnutý zisk po zdanení 9 671 220 EUR vzrástol medziročne o 3 889 478 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,75% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 300 421 213 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 49 251 634 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 16%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 95,26%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 21,51%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 7,87%.

Absolútne ukazovatele

307 338 978 €

-2,8 %

11 797 114 €

245,4 %

126 841 740 €

-10,6 %

10 162 575 €

-49,0 %

15 870 072 €

-45,8 %

Relatívne ukazovatele

3.93 %

2,8 %

25.92

19,0

7.62 %

3,5 %

91.99 %

6,0 %

0.60

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 300 421 213 € -2,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 251 169 579 € -7,0 %
Náklady na materiál, energie 180 458 € -95,3 %
Služby 37 230 790 € 21,5 %
Pridaná hodnota 11 797 114 € 245,4 %
Osobné náklady 455 061 € -7,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 178 475 € 85,8 %
Opravné položky -849 € 94,3 %
Ostatné výnosy 6 576 519 € -19,9 %
Iné prevádzkové náklady 2 156 431 € -6,0 %
Zisk z predaja majetku 250 € -64,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 15 628 037 € 78,8 %
HV z finančnej činnosti -2 912 514 € -190,4 %
z toho Nákladové úroky 210 304 € %

HV pred zdanením 12 715 523 € 64,3 %
Daň 3 044 303 € 55,7 %
HV po zdanení 9 671 220 € 67,3 %
EBITDA 15 762 141 € 78,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
126 841 740 € -10,6 %
 
Neobežný majetok 2 244 322 € %

Dlhodobý hmotný majetok 2 125 525 € %

Dlhodobý nehmotný majetok 118 797 € -21,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 124 143 613 € -12,0 %
Zásoby 57 684 327 € -3,8 %
Dlhodobé pohľadávky 3 338 419 € 8,4 %
Krátkodobé pohľadávky 63 120 865 € -19,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 € -100,0 %
 
Časové rozlíšenie 453 805 € -4,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 126 841 740 € -10,6 %
 
Vlastné imanie
10 162 575 € -49,0 %
Základné imanie 440 982 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 50 373 € 0,0 %
HV minulých rokov 0 € -100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 9 671 220 € 67,3 %
 
Záväzky 116 018 760 € -4,3 %
Dlhodobé záväzky 10 022 € 100,0 %
Krátkodobé záväzky 104 728 522 € -3,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 11 280 216 € -11,4 %
 
Časové rozlíšenie 660 405 € -11,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?