Loading

Mars SR, kom. spol.

Historický názov:
  • Masterfoods kom. spol.
  • MasterFoods Slovakia, kom. spol.
Aktualizované 23.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Mars SR, kom. spol.
Sídlo:
Piešťanská 8188/3
91701 Trnava
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sr/10168/T
Od 15.2.1993, posledná zmena 5.4.2023
Štatutárny orgán:
  • Mars Holdings SR s. r. o.
IČO:
31342175
DIČ:
2020319191

IČ DPH:

SK2020319191
Podľa §4, registrovaný od 18.10.2000
SK NACE (RÚZ):
46380 Veľkoobchod s inými potravinami vrátane rýb, kôrovcov a mäkkýšov
Základné imanie:
21 900 485 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma Mars SR, kom. spol. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 30 108 185 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 10,19%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 041 109 EUR vzrástol medziročne o 731 727 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,72% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 30 080 118 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 16 505 041 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 54%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 4,71%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 0,21%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,6%.

Absolútne ukazovatele

30 165 691 €

10,4 %

7 038 224 €

25,9 %

31 805 027 €

24,4 %

22 192 501 €

22,3 %

22 262 962 €

22,2 %

Relatívne ukazovatele

23.38 %

2,9 %

6.47

1,2

12.71 %

-0,2 %

30.22 %

1,2 %

3.37

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 30 080 118 € 10,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 28 067 € 15,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 13 575 077 € 10,4 %
Náklady na materiál, energie 876 382 € 4,7 %
Služby 8 618 502 € -0,2 %
Pridaná hodnota 7 038 224 € 25,9 %
Osobné náklady 1 088 665 € 2,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 12 986 € 10,9 %
Opravné položky -7 115 € 89,9 %
Ostatné výnosy
Iné prevádzkové náklady 96 399 € -9,1 %
Zisk z predaja majetku 14 428 € 115,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 5 861 717 € 31,8 %
HV z finančnej činnosti 31 754 € 126,2 %
z toho Nákladové úroky 0 € -100,0 %
HV pred zdanením 5 893 471 € 36,2 %
Daň 1 852 362 € 82,0 %
HV po zdanení 4 041 109 € 22,1 %
EBITDA 5 853 160 € 33,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
31 805 027 € 24,4 %
 
Neobežný majetok 21 780 € -35,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 21 780 € -35,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 31 783 247 € 24,5 %
Zásoby 138 € -99,9 %
Dlhodobé pohľadávky 146 036 € 19,5 %
Krátkodobé pohľadávky 31 637 073 € 25,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty
 
Časové rozlíšenie
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 31 805 027 € 24,4 %
 
Vlastné imanie
22 192 501 € 22,3 %
Základné imanie 21 900 485 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 13 103 015 € 0,0 %
HV minulých rokov -16 852 108 € 16,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 041 109 € 22,1 %
 
Záväzky 9 612 526 € 29,6 %
Dlhodobé záväzky 7 015 € %

Krátkodobé záväzky 9 374 180 € 30,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 69 € 0,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 231 262 € 4,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?