Loading

Ericsson Slovakia spol. s r.o.

Historický názov:
  • Schrack - Ericsson spol. s r.o.
Aktualizované 19.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Ericsson Slovakia spol. s r.o.
Sídlo:
Rožňavská 24
82104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/4496/B
Od 8.3.1993, posledná zmena 6.10.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Anton Dziak
  • Ing. Zsolt Komzsík
IČO:
31344046
DIČ:
2020314989

IČ DPH:

SK2020314989
Podľa §4, registrovaný od 1.5.1993
SK NACE (RÚZ):
61900 Ostatné telekomunikačné činnosti
Základné imanie:
132 776 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Telefonaktiebolaget L M Ericsson (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 20.06.2023 ako riadna.

Firma Ericsson Slovakia spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 37 471 488 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 9,54%. Dosiahnutý zisk po zdanení 945 420 EUR vzrástol medziročne o 233 795 EUR.

Firma predala tovar za 18 239 751 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 650 296 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 14%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 12,45%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 44,54%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 3,26%.

Absolútne ukazovatele

50 984 218 €

-8,1 %

7 462 770 €

1,5 %

18 952 686 €

-7,8 %

4 002 497 €

6,5 %

4 665 267 €

5,2 %

Relatívne ukazovatele

19.92 %

2,2 %

1.23

0,1

4.99 %

1,5 %

78.88 %

-2,8 %

1.34

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 18 239 751 € 71,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 19 231 737 € -37,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 15 589 455 € 89,3 %
Náklady na materiál, energie 242 654 € -12,5 %
Služby 14 176 609 € -44,5 %
Pridaná hodnota 7 462 770 € 1,5 %
Osobné náklady 6 047 705 € -3,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 86 010 € 20,1 %
Opravné položky -45 230 € -214,9 %
Ostatné výnosy 13 484 437 € -4,1 %
Iné prevádzkové náklady 13 606 999 € -3,3 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 1 251 723 € 27,1 %
HV z finančnej činnosti -19 476 € 72,5 %
z toho Nákladové úroky 46 743 € -33,9 %
HV pred zdanením 1 232 247 € 34,9 %
Daň 286 827 € 41,9 %
HV po zdanení 945 420 € 32,9 %
EBITDA 1 292 503 € 22,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
18 952 686 € -7,8 %
 
Neobežný majetok 156 601 € 34,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 146 086 € 25,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 10 515 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 18 763 039 € -7,4 %
Zásoby 16 097 € 38,2 %
Dlhodobé pohľadávky 252 851 € 9,3 %
Krátkodobé pohľadávky 18 494 091 € -7,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty
 
Časové rozlíšenie 33 046 € -81,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 18 952 686 € -7,8 %
 
Vlastné imanie
4 002 497 € 6,5 %
Základné imanie 132 776 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 29 045 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 895 256 € 0,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 945 420 € 32,9 %
 
Záväzky 9 147 769 € -40,5 %
Dlhodobé záväzky 39 577 € -32,4 %
Krátkodobé záväzky 8 075 547 € -43,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 032 645 € 7,0 %
 
Časové rozlíšenie 5 802 420 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?