Loading

Hilti Slovakia spol. s r.o.

Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Hilti Slovakia spol. s r.o.
Sídlo:
Galvaniho 7
82104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/4530/B
Od 12.3.1993, posledná zmena 23.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Marek Kiš-Bandi
IČO:
31344445
DIČ:
2020317420

IČ DPH:

SK2020317420
Podľa §4, registrovaný od 1.4.1993
SK NACE (RÚZ):
47789 Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach i. n.
Základné imanie:
268 871 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Hilti Aktiengesellschaft (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 04.05.2023 ako riadna.

Firma Hilti Slovakia spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 30 293 491 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 14,75%. Dosiahnutý zisk po zdanení 963 864 EUR poklesol medziročne o 156 542 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 79,41% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 24 603 272 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 7 042 275 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 28%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 50,6%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 25,79%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 15,86%.

Absolútne ukazovatele

30 980 880 €

16,1 %

9 043 990 €

-3,9 %

14 896 383 €

29,8 %

6 782 541 €

16,6 %

3 957 165 €

5,5 %

Relatívne ukazovatele

29.85 %

-5,8 %

1.51

-0,3

6.47 %

-3,3 %

54.47 %

5,2 %

1.60

-0,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 24 603 272 € 13,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 5 690 219 € 18,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 17 560 997 € 23,1 %
Náklady na materiál, energie 862 630 € 50,6 %
Služby 2 791 383 € 25,8 %
Pridaná hodnota 9 043 990 € -3,9 %
Osobné náklady 6 004 068 € 15,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 434 508 € -41,6 %
Opravné položky 139 554 € %

Ostatné výnosy 683 039 € 133,3 %
Iné prevádzkové náklady 793 830 € 47,8 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 1 389 560 € -5,3 %
HV z finančnej činnosti -19 844 € 5,8 %
z toho Nákladové úroky 0 € -100,0 %
HV pred zdanením 1 369 716 € -5,3 %
Daň 405 852 € 24,7 %
HV po zdanení 963 864 € -14,0 %
EBITDA 2 824 068 € -15,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
14 896 383 € 29,8 %
 
Neobežný majetok 5 312 907 € 29,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 312 907 € 29,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 9 525 969 € 30,2 %
Zásoby 1 051 615 € 46,2 %
Dlhodobé pohľadávky 823 678 € 3,3 %
Krátkodobé pohľadávky 7 647 301 € 31,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 375 € 15,2 %
 
Časové rozlíšenie 57 507 € 31,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 14 896 383 € 29,8 %
 
Vlastné imanie
6 782 541 € 16,6 %
Základné imanie 268 871 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 364 974 € 0,0 %
HV minulých rokov 5 184 832 € 27,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 963 864 € -14,0 %
 
Záväzky 8 103 489 € 43,2 %
Dlhodobé záväzky 398 779 € -7,8 %
Krátkodobé záväzky 4 792 280 € 70,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 912 430 € 20,5 %
 
Časové rozlíšenie 10 353 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?