Loading

Orkla Foods Slovensko s. r. o.

Historický názov:
  • VITANA SLOVENSKO, s.r.o.
Aktualizované 18.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Orkla Foods Slovensko s. r. o.
Sídlo:
Plátennícka 2
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/57737/B
Od 11.6.1993, posledná zmena 5.4.2023
Štatutárny orgán:
  • Paweł Szcześniak
  • Josef Šuber
IČO:
31352316
DIČ:
2020313944

IČ DPH:

SK2020313944
Podľa §4, registrovaný od 1.6.1993
SK NACE (RÚZ):
46390 Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
19 528 036 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Orkla Foods Česko a Slovensko a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma Orkla Foods Slovensko s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 58 236 105 EUR. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 298 181 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 100,0% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 58 236 105 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 10 450 784 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 17%.

Absolútne ukazovatele

58 238 890 €

N/A %

6 362 707 €

N/A %

13 738 386 €

N/A %

5 563 750 €

N/A %

2 467 407 €

N/A %

Relatívne ukazovatele

10.93 %

N/A %

3.19

N/A %

9.45 %

N/A %

59.50 %

N/A %

1.53

N/A %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 58 236 105 € %
Tržby z predaja výrobkov a služieb
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 47 785 321 € %
Náklady na materiál, energie 650 702 € %
Služby 3 437 375 € %
Pridaná hodnota 6 362 707 € %
Osobné náklady 1 997 454 € %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 388 338 € %
Opravné položky 10 812 € %
Ostatné výnosy 1 029 € %
Iné prevádzkové náklady 58 864 € %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 1 908 268 € %
HV z finančnej činnosti -229 623 € %
z toho Nákladové úroky 161 820 € %
HV pred zdanením 1 678 645 € %
Daň 380 464 € %
HV po zdanení 1 298 181 € %
EBITDA 4 296 606 € %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 738 386 € %
 
Neobežný majetok 6 236 242 € %
Dlhodobý hmotný majetok 32 124 € %
Dlhodobý nehmotný majetok 5 953 760 € %
Dlhodobý finančný majetok 250 358 € %
 
Obežný majetok 7 491 113 € %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 367 566 € %
Krátkodobé pohľadávky 7 121 300 € %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 247 € %
 
Časové rozlíšenie 11 031 € %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 738 386 € %
 
Vlastné imanie
5 563 750 € %
Základné imanie 19 528 036 € %
Fondy a iné zložky vlastného imania 9 065 € %
HV minulých rokov -15 271 532 € %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 298 181 € %
 
Záväzky 7 883 048 € %
Dlhodobé záväzky 2 848 831 € %
Krátkodobé záväzky 4 375 583 € %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 658 634 € %
 
Časové rozlíšenie 291 588 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?