Loading

OVB Allfinanz Slovensko a. s.

Historický názov:
  • O V B Allfinanz Slovensko, s.r.o.
Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora Subjekt finančného trhu

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
OVB Allfinanz Slovensko a. s.
Sídlo:
Kukuričná 8
83248 Bratislava 3
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/4597/B
Od 15.11.1993, posledná zmena 29.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Andreas Simon
  • Ing. Benedikt Fronc
  • Ing. Jaroslav Vonkomer
  • Mgr. Robert Schmidt
IČO:
31361358
DIČ:
2020352719

IČ DPH:

SK2020352719
Podľa §4, registrovaný od 1.10.1994
SK NACE (RÚZ):
66220 Činnosti poisťovacích agentov a maklérov
Základné imanie:
1 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 12.03.2024 ako riadna.

Firma OVB Allfinanz Slovensko a. s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 51 557 459 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 3,06%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 180 327 EUR poklesol medziročne o 493 011 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,99% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 19,81%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 4,43%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,28%.

Absolútne ukazovatele

52 617 124 €

3,5 %

9 260 621 €

-3,1 %

14 661 947 €

-0,1 %

4 690 403 €

-9,9 %

5 939 286 €

-6,8 %

Relatívne ukazovatele

17.96 %

-1,1 %

1.96

-0,3

21.69 %

-3,3 %

68.01 %

3,5 %

2.34

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 250 € -98,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 51 557 209 € 3,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 0 € -100,0 %
Náklady na materiál, energie 418 233 € 19,8 %
Služby 41 877 824 € 4,4 %
Pridaná hodnota 9 260 621 € -3,1 %
Osobné náklady 4 714 907 € 11,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 636 622 € -8,7 %
Opravné položky 29 212 € 24,4 %
Ostatné výnosy 1 004 573 € 31,5 %
Iné prevádzkové náklady 603 145 € 9,4 %
Zisk z predaja majetku 521 € -94,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 282 610 € -11,3 %
HV z finančnej činnosti 17 604 € 210,5 %
z toho Nákladové úroky 4 869 € 3,3 %
HV pred zdanením 4 300 214 € -10,6 %
Daň 1 119 887 € -1,6 %
HV po zdanení 3 180 327 € -13,4 %
EBITDA 4 918 711 € -10,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
14 661 947 € -0,1 %
 
Neobežný majetok 2 446 898 € 5,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 390 337 € -9,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 910 151 € 11,5 %
Dlhodobý finančný majetok 146 410 € -19,6 %
 
Obežný majetok 11 833 047 € -2,3 %
Zásoby 151 822 € -3,7 %
Dlhodobé pohľadávky 1 951 116 € 4,5 %
Krátkodobé pohľadávky 7 032 813 € 12,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 697 296 € -30,2 %
 
Časové rozlíšenie 382 002 € 60,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 14 661 947 € -0,1 %
 
Vlastné imanie
4 690 403 € -9,9 %
Základné imanie 1 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 200 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 310 076 € -6,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 180 327 € -13,4 %
 
Záväzky 9 971 544 € 5,2 %
Dlhodobé záväzky 22 496 € 179,2 %
Krátkodobé záväzky 4 324 647 € 5,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 5 624 401 € 5,1 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?