Loading

DER Touristik SK a.s.

Historický názov:
  • KARTAGO TOURS, a.s.
  • KARTAGO TOURS, s.r.o.
Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DER Touristik SK a.s.
Sídlo:
Vajnorská 100/B
83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/3687/B
Od 6.5.1994, posledná zmena 19.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Romana Slížková
  • Jiří Jelínek
  • Lukáš Matějka
IČO:
31371205
DIČ:
2020302460

IČ DPH:

SK2020302460
Podľa §4, registrovaný od 1.5.1995
SK NACE (RÚZ):
79120 Činnosti cestovných kancelárií
Základné imanie:
33 200 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.05.2023 ako riadna.

Firma DER Touristik SK a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 67 954 741 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 664,65%. Dosiahnutá strata je 1 227 324 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,04% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 92,13%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 678,15%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 101,99%.

Absolútne ukazovatele

69 310 541 €

%

-15 561 €

-115,7 %

6 275 499 €

44,5 %

1 289 533 €

26,8 %

1 164 221 €

44,3 %

Relatívne ukazovatele

-0.02 %

-1,1 %

-0.01

-0,1

-19.56 %

-25,4 %

79.45 %

2,9 %

1.24

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 67 954 741 € %

Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 135 940 € 92,1 %
Služby 67 834 362 € %

Pridaná hodnota -15 561 € -115,7 %
Osobné náklady 1 973 260 € 102,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 33 939 € -9,1 %
Opravné položky 14 773 € -4,6 %
Ostatné výnosy 815 860 € -25,6 %
Iné prevádzkové náklady 135 844 € %

Zisk z predaja majetku 7 917 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti -1 349 600 € %
HV z finančnej činnosti 151 905 € %

z toho Nákladové úroky 334 € -87,4 %
HV pred zdanením -1 197 695 € %
Daň 29 629 € 126,1 %
HV po zdanení -1 227 324 € %
EBITDA -1 323 578 € %
 
Aktíva
Majetok celkom
6 275 499 € 44,5 %
 
Neobežný majetok 122 559 € -16,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 94 882 € -35,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 27 677 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 6 085 792 € 48,8 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 125 689 € -19,1 %
Krátkodobé pohľadávky 2 639 432 € -10,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 320 671 € 233,6 %
 
Časové rozlíšenie 67 148 € -36,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 6 275 499 € 44,5 %
 
Vlastné imanie
1 289 533 € 26,8 %
Základné imanie 33 200 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 006 700 € 296,0 %
HV minulých rokov 476 957 € 115,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -1 227 324 € %
 
Záväzky 4 602 000 € 42,7 %
Dlhodobé záväzky 9 070 € 38,0 %
Krátkodobé záväzky 4 479 064 € 43,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 113 866 € 33,8 %
 
Časové rozlíšenie 383 966 € 280,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?