Loading

PERIX, spol. s r.o.

Aktualizované 18.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PERIX, spol. s r.o.
Sídlo:
Slovinská 23
82104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/8063/B
Od 20.12.1994, posledná zmena 19.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Ivan Perič
IČO:
31385354
DIČ:
2020821396

IČ DPH:

SK2020821396
Podľa §7a, registrovaný od 29.4.2010
SK NACE (RÚZ):
92000 Činnosti herní a stávkových kancelárií
Základné imanie:
1 831 940 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ivan Perič (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.05.2023 ako riadna.

Firma PERIX, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 42 493 808 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 136,56%. Dosiahnutý zisk po zdanení 7 763 095 EUR vzrástol medziročne o 6 451 283 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,97% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 64,21%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 125,26%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 76,23%.

Absolútne ukazovatele

42 507 854 €

128,0 %

23 357 629 €

147,4 %

16 353 372 €

63,4 %

9 864 533 €

22,9 %

7 861 457 €

34,3 %

Relatívne ukazovatele

54.97 %

2,4 %

6.92

2,0

47.47 %

34,4 %

39.68 %

19,9 %

2.30

-2,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 42 493 808 € 136,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 156 620 € 64,2 %
Služby 18 979 559 € 125,3 %
Pridaná hodnota 23 357 629 € 147,4 %
Osobné náklady 3 376 543 € 76,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 165 618 € -14,5 %
Opravné položky -472 € -106,3 %
Ostatné výnosy 1 105 € -99,8 %
Iné prevádzkové náklady 9 450 074 € 67,0 %
Zisk z predaja majetku 9 990 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 10 376 961 € %

HV z finančnej činnosti -429 125 € 33,0 %
z toho Nákladové úroky 0 € -100,0 %
HV pred zdanením 9 947 836 € %

Daň 2 184 741 € %

HV po zdanení 7 763 095 € %

EBITDA 10 532 117 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
16 353 372 € 63,4 %
 
Neobežný majetok 398 000 € -24,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 316 486 € -20,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 81 514 € -38,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 15 119 483 € 85,7 %
Zásoby 9 563 € -40,9 %
Dlhodobé pohľadávky 2 038 668 € 0,3 %
Krátkodobé pohľadávky 1 090 197 € 77,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 11 981 055 € 118,7 %
 
Časové rozlíšenie 835 889 € -37,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 16 353 372 € 63,4 %
 
Vlastné imanie
9 864 533 € 22,9 %
Základné imanie 1 831 940 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 269 498 € 0,0 %
HV minulých rokov 0 € -100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 7 763 095 € %

 
Záväzky 6 488 839 € 227,0 %
Dlhodobé záväzky 332 356 € 6,3 %
Krátkodobé záväzky 6 055 247 € 279,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 101 236 € 34,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?