Loading

DITEC, a.s.

Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DITEC, a.s.
Sídlo:
Mlynské Nivy 55
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/769/B
Od 1.1.1995, posledná zmena 13.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Patrik Hasaj
  • Ing. Anna Záhorčáková
  • Ing. Csaba Baráth
  • Ing. Ingrid Brašová
IČO:
31385401
DIČ:
2020304198

IČ DPH:

SK2020304198
Podľa §4, registrovaný od 8.12.1993
SK NACE (RÚZ):
62090 Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov
Základné imanie:
34 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma DITEC, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 45 036 513 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 11,29%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 924 168 EUR vzrástol medziročne o 361 798 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 93,31% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 67,27%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,0%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,41%.

Absolútne ukazovatele

45 732 758 €

10,8 %

13 632 705 €

8,2 %

19 587 448 €

8,8 %

10 927 100 €

34,6 %

9 487 502 €

51,8 %

Relatívne ukazovatele

30.27 %

-0,9 %

1.37

0,0

14.93 %

0,7 %

44.21 %

-10,7 %

2.21

0,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 2 362 087 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 42 674 426 € 5,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru 1 836 030 € %

Náklady na materiál, energie 276 057 € -67,3 %
Služby 29 291 721 € 8,0 %
Pridaná hodnota 13 632 705 € 8,2 %
Osobné náklady 9 922 374 € 7,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 428 348 € -4,1 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 236 212 € 1,9 %
Iné prevádzkové náklady 318 516 € 5,6 %
Zisk z predaja majetku 68 528 € 173,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 268 207 € 13,7 %
HV z finančnej činnosti 352 282 € 18,5 %
z toho Nákladové úroky 5 175 € 29,8 %
HV pred zdanením 3 620 489 € 14,1 %
Daň 696 321 € 14,1 %
HV po zdanení 2 924 168 € 14,1 %
EBITDA 3 628 027 € 10,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
19 587 448 € 8,8 %
 
Neobežný majetok 2 003 553 € -4,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 526 275 € 47,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 44 480 € -75,1 %
Dlhodobý finančný majetok 1 432 798 € -7,6 %
 
Obežný majetok 16 792 501 € 11,6 %
Zásoby 53 931 € 180,6 %
Dlhodobé pohľadávky 283 421 € -53,9 %
Krátkodobé pohľadávky 7 806 662 € 81,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 8 648 487 € -14,4 %
 
Časové rozlíšenie 791 394 € -9,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 19 587 448 € 8,8 %
 
Vlastné imanie
10 927 100 € 34,6 %
Základné imanie 34 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 616 478 € -16,0 %
HV minulých rokov 7 352 454 € 53,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 924 168 € 14,1 %
 
Záväzky 8 246 669 € -10,1 %
Dlhodobé záväzky 217 127 € -28,3 %
Krátkodobé záväzky 7 392 786 € -11,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 6 507 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 630 249 € 19,3 %
 
Časové rozlíšenie 413 679 € -42,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?