dm drogerie markt, s.r.o.

Historický názov:
  • dm - drogerie markt, s.r.o.
  • dm - drogerie markt GmbH Slowakei s.r.o.
Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
dm drogerie markt, s.r.o.
Sídlo:
Na pántoch 18
83106 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/8828/B
Od 27.4.1995, posledná zmena 20.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Martin Podhradský
IČO:
31393781
DIČ:
2020354534

IČ DPH:

SK2020354534
Podľa §4, registrovaný od 1.7.1995
SK NACE (RÚZ):
47750 Maloobchod s kozmetickými a toaletnými výrobkami v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
14 898 460 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • dm drogerie markt GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 10/2022 do 09/2023 podaná 27.12.2023 ako riadna.

Firma dm drogerie markt, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 368 836 907 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 22,05%. Dosiahnutý zisk po zdanení 7 391 288 EUR vzrástol medziročne o 1 594 028 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 95,7% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 356 813 344 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 127 806 290 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 35%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 48,27%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 15,09%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 25,31%.

Absolútne ukazovatele

372 835 705 €

22,4 %

76 000 965 €

18,7 %

116 236 832 €

10,2 %

64 417 424 €

13,0 %

19 017 454 €

-3,3 %

Relatívne ukazovatele

20.61 %

-0,6 %

1.47

-0,1

6.36 %

0,9 %

44.58 %

-1,4 %

0.42

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 10/2022 do 9/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 356 813 344 € 22,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 12 023 563 € 10,2 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru 229 007 054 € 23,7 %
Náklady na materiál, energie 9 109 003 € 48,3 %
Služby 54 609 637 € 15,1 %
Pridaná hodnota 76 000 965 € 18,7 %
Osobné náklady 51 736 911 € 25,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 11 133 902 € 3,5 %
Opravné položky 165 615 € 132,6 %
Ostatné výnosy 3 177 185 € 46,0 %
Iné prevádzkové náklady 5 677 829 € 4,7 %
Zisk z predaja majetku 218 599 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 10 792 740 € 23,9 %
HV z finančnej činnosti -1 168 883 € -17,0 %
z toho Nákladové úroky 5 465 € %

HV pred zdanením 9 623 857 € 24,8 %
Daň 2 232 569 € 16,6 %
HV po zdanení 7 391 288 € 27,5 %
EBITDA 21 464 953 € 17,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
116 236 832 € 10,2 %
 
Neobežný majetok 46 926 293 € 22,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 46 917 356 € 22,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 8 937 € -32,5 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 68 175 701 € 2,8 %
Zásoby 43 446 256 € 2,7 %
Dlhodobé pohľadávky 7 852 017 € 0,9 %
Krátkodobé pohľadávky 11 402 436 € -10,6 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 5 474 992 € 55,2 %
 
Časové rozlíšenie 1 134 838 € 34,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 116 236 832 € 10,2 %
 
Vlastné imanie
64 417 424 € 13,0 %
Základné imanie 14 898 460 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 206 705 € 0,0 %
HV minulých rokov 39 920 971 € 17,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 7 391 288 € 27,5 %
 
Záväzky 50 305 207 € 3,9 %
Dlhodobé záväzky 97 261 € -9,8 %
Krátkodobé záväzky 40 926 867 € 3,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 0 € 0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 9 281 079 € 7,8 %
 
Časové rozlíšenie 1 514 201 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?