Loading

AGROSERVIS spol. s r.o.

Historický názov:
 • AGROSERVIS spol.s.r.o.
Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
AGROSERVIS spol. s r.o.
Sídlo:
Hadovská cesta 6
94501 Komárno
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/3422/N
Od 10.9.1993, posledná zmena 19.4.2023
Štatutárny orgán:
 • Dipl.Ing. Radoslav Jurča
 • Ing. Arpád Szabó, CSc.
 • Ing. Béla Molnár
 • Ing. Zsolt Szabó
 • Mária Porubszká
IČO:
31441751
DIČ:
2020412812

IČ DPH:

SK2020412812
Podľa §4, registrovaný od 17.9.1993
SK NACE (RÚZ):
46610 Veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi, zariadeniami a príslušenstvom
Základné imanie:
3 913 631 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
 • INTAGO LLC (99,32%)
 • Ing. Arpád Szabó, CSc. (0,23%)
 • Ing. Béla Molnár (0,23%)
 • Ing. Zsolt Szabó (0,23%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma AGROSERVIS spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 72 595 429 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 47,76%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 312 740 EUR vzrástol medziročne o 1 791 341 EUR.

Firma predala tovar za 58 621 464 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 11 397 955 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 19%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 241,77%.
 • Náklady na služby sa medziročne znížili o 9,62%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 91,55%.

Absolútne ukazovatele

91 585 261 €

35,6 %

15 294 535 €

113,7 %

45 486 236 €

47,3 %

18 793 562 €

19,0 %

10 045 019 €

17,9 %

Relatívne ukazovatele

21.07 %

6,5 %

1.61

0,2

11.68 %

0,3 %

58.68 %

9,8 %

0.29

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 58 621 464 € 35,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 13 973 965 € 141,8 %
Zmena stavu zásob 63 915 € 203,1 %
Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru 47 223 509 € 30,4 %
Náklady na materiál, energie 6 665 275 € 241,8 %
Služby 3 491 814 € -9,6 %
Pridaná hodnota 15 294 535 € 113,7 %
Osobné náklady 9 526 832 € 91,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 961 489 € -14,3 %
Opravné položky 291 534 € %

Ostatné výnosy 6 458 325 € 209,1 %
Iné prevádzkové náklady 6 538 047 € 192,6 %
Zisk z predaja majetku 4 759 801 € -20,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 7 178 970 € 57,4 %
HV z finančnej činnosti -406 588 € %
z toho Nákladové úroky 321 943 € %

HV pred zdanením 6 772 382 € 50,4 %
Daň 1 459 642 € 48,8 %
HV po zdanení 5 312 740 € 50,9 %
EBITDA 5 364 869 € 168,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
45 486 236 € 47,3 %
 
Neobežný majetok 9 420 924 € 19,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 401 215 € 19,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 19 709 € -32,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 35 843 563 € 56,6 %
Zásoby 28 347 211 € 55,4 %
Dlhodobé pohľadávky 355 502 € 22,8 %
Krátkodobé pohľadávky 7 096 178 € 77,2 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € -100,0 %
Finančné účty 44 672 € 71,2 %
 
Časové rozlíšenie 221 749 € 84,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 45 486 236 € 47,3 %
 
Vlastné imanie
18 793 562 € 19,0 %
Základné imanie 3 913 631 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 136 087 € 0,0 %
HV minulých rokov 8 431 104 € 16,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 312 740 € 50,9 %
 
Záväzky 24 637 596 € 67,0 %
Dlhodobé záväzky 19 838 € -83,0 %
Krátkodobé záväzky 16 818 964 € 27,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci 680 906 € 43,9 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 6 109 843 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 008 045 € 30,8 %
 
Časové rozlíšenie 2 055 078 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?