PORFIX - pórobetón, a.s.

Historický názov:
 • PÓROBETÓN a.s.
Aktualizované 25.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PORFIX - pórobetón, a.s.
Sídlo:
4. apríla 384/79
97243 Zemianske Kostoľany
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa/331/R
Od 1.5.1992, posledná zmena 15.8.2023
Štatutárny orgán:
 • MUDr. Martin Kováč
 • Ing. Miroslav Peteja
 • Ing. Peter Hennel
IČO:
31562175
DIČ:
2020470023

IČ DPH:

SK2020470023
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
23610 Výroba betónových výrobkov na stavebné účely
Základné imanie:
5 580 454 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  Ďalšie informácie:

  Hospodárske výsledky - zisk, tržby

  Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

  Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

  Firma PORFIX - pórobetón, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 33 017 616 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 19,87%. Dosiahnutý zisk po zdanení 8 494 970 EUR poklesol medziročne o 5 350 128 EUR.

  Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 75,59% celkových výnosov firmy.

  Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 3 000 793 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

  Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 14,03%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 16,25%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 8,94%.

  Absolútne ukazovatele

  42 916 053 €

  -21,1 %

  14 896 511 €

  -27,1 %

  72 743 885 €

  5,1 %

  65 774 058 €

  11,5 %

  10 295 315 €

  20,7 %

  Relatívne ukazovatele

  45.12 %

  -4,5 %

  1.86

  -0,5

  11.68 %

  -8,3 %

  9.58 %

  -5,2 %

  2.12

  0,6 %

  Účtovné výkazy
  Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

  Kontrola účtovných výkazov

  Výkaz ziskov a strát

  Tržby z predaja tovaru 576 096 € 29,8 %
  Tržby z predaja výrobkov a služieb32 441 520 € -20,4 %
  Zmena stavu zásob902 492 € -3,9 %
  Aktivácia3 000 793 € -21,7 %
  Náklady na predaj tovaru442 853 € 52,8 %
  Náklady na materiál, energie17 488 709 € -14,0 %
  Služby4 107 213 € -16,3 %
  Pridaná hodnota14 896 511 € -27,1 %
  Osobné náklady8 010 809 € -8,9 %
  Odpisy a opravné položky k majetku1 206 363 € 18,6 %
  Opravné položky-21 090 € %
  Ostatné výnosy76 199 € -31,4 %
  Iné prevádzkové náklady217 413 € -3,6 %
  Zisk z predaja majetku-28 392 € -3,8 %
   
  HV z hospodárskej činnosti5 516 438 € -47,4 %
  HV z finančnej činnosti4 193 403 € -25,2 %
  z toho Nákladové úroky31 173 € 120,0 %
  HV pred zdanením9 709 841 € -39,6 %
  Daň1 214 871 € -45,8 %
  HV po zdanení8 494 970 € -38,6 %
  EBITDA6 730 103 € -41,6 %
   
  Aktíva
  Majetok celkom
  72 743 885 € 5,1 %
   
  Neobežný majetok57 927 896 € 11,5 %
  Dlhodobý hmotný majetok12 659 537 € -1,7 %
  Dlhodobý nehmotný majetok35 134 € -13,9 %
  Dlhodobý finančný majetok45 233 225 € 15,8 %
   
  Obežný majetok14 797 095 € -14,1 %
  Zásoby5 267 408 € 23,8 %
  Dlhodobé pohľadávky28 129 € -3,7 %
  Krátkodobé pohľadávky2 599 559 € 125,9 %
  Krátkodobý finančný majetok
  Finančné účty6 901 999 € -41,5 %
   
  Časové rozlíšenie18 894 € 40,6 %
  Pasíva
  Spolu vlastné imanie a záväzky72 743 885 € 5,1 %
   
  Vlastné imanie
  65 774 058 € 11,5 %
  Základné imanie5 580 454 € 0,0 %
  Fondy a iné zložky vlastného imania43 134 322 € 10,2 %
  HV minulých rokov8 564 312 € %

  HV za účtovné obdobie po zdanení8 494 970 € -38,6 %
   
  Záväzky6 886 783 € -31,9 %
  Dlhodobé záväzky309 470 € -6,2 %
  Krátkodobé záväzky3 014 141 € -58,1 %
  Krátkodobé finančné výpomoci
  Bankové úvery dlhodobé2 093 000 € 92,7 %
  Bankové úvery krátkodobé1 395 360 € 0,0 %
  Rezervy dlhodobé, krátkodobé74 812 € -27,8 %
   
  Časové rozlíšenie83 044 € -8,3 %

  Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

  Valida služby

  Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

  Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?