Loading

AGROFARMA, spol. s r.o. Červený Kameň

Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
AGROFARMA, spol. s r.o. Červený Kameň
Sídlo:
Červený Kameň
01856 Červený Kameň
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/2161/R
Od 3.12.1992, posledná zmena 5.7.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Daniel Mišún, Ph.D.
IČO:
31574912
DIČ:
2020436187

IČ DPH:

SK2020436187
Podľa §4, registrovaný od 1.2.1993
SK NACE (RÚZ):
10510 Prevádzka mliekarní a výroba syrov
Základné imanie:
6 640 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Neznamy (70,0%)
  • AGROFARMA group s.r.o. (30,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma AGROFARMA, spol. s r.o. Červený Kameň dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 26 715 124 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 7,98%. Dosiahnutá strata 1 551 411 EUR sa prehĺbila medziročne o 1 239 592 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 94,82% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 619 302 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 4,86%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 20,24%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 3,54%.

Absolútne ukazovatele

27 590 650 €

-4,7 %

3 516 977 €

-35,7 %

16 172 109 €

1,8 %

6 394 831 €

-16,2 %

-1 310 690 €

%

Relatívne ukazovatele

13.16 %

-5,7 %

0.79

-0,4

-9.59 %

-7,6 %

60.46 %

8,5 %

0.40

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 553 052 € 17,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 26 162 072 € -8,4 %
Zmena stavu zásob -677 611 € 47,3 %
Aktivácia 619 302 € -23,8 %
Náklady na predaj tovaru 400 059 € -10,9 %
Náklady na materiál, energie 19 555 650 € 4,9 %
Služby 3 184 129 € -20,2 %
Pridaná hodnota 3 516 977 € -35,7 %
Osobné náklady 4 474 680 € -3,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 950 000 € -12,7 %
Opravné položky 0 € 0 %
Ostatné výnosy 804 065 € 189,0 %
Iné prevádzkové náklady 451 459 € 55,4 %
Zisk z predaja majetku 56 098 € 34,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti -1 498 999 € %
HV z finančnej činnosti -52 412 € 36,6 %
z toho Nákladové úroky 38 241 € -49,1 %
HV pred zdanením -1 551 411 € %
Daň 0 € 0 %
HV po zdanení -1 551 411 € %
EBITDA -605 097 € -174,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
16 172 109 € 1,8 %
 
Neobežný majetok 9 133 350 € -4,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 8 679 555 € -5,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 141 032 € 13,4 %
Dlhodobý finančný majetok 312 763 € 5,0 %
 
Obežný majetok 6 975 659 € 11,6 %
Zásoby 3 116 776 € 4,8 %
Dlhodobé pohľadávky 991 075 € %

Krátkodobé pohľadávky 2 405 374 € -22,4 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 462 434 € 243,4 %
 
Časové rozlíšenie 63 100 € 92,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 16 172 109 € 1,8 %
 
Vlastné imanie
6 394 831 € -16,2 %
Základné imanie 6 640 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 350 477 € 0,0 %
HV minulých rokov 5 589 125 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -1 551 411 € %
 
Záväzky 9 742 810 € 18,6 %
Dlhodobé záväzky 490 088 € -30,0 %
Krátkodobé záväzky 4 130 675 € 0,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci 350 000 € 100,0 %
Bankové úvery dlhodobé 1 700 000 € 90,9 %
Bankové úvery krátkodobé 2 843 231 € 25,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 228 816 € -2,2 %
 
Časové rozlíšenie 34 468 € 0,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?