Loading

Evonik Fermas s.r.o.

Historický názov:
  • FERMAS s.r.o.
Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Evonik Fermas s.r.o.
Sídlo:
Slovenská Ľupča 938
97613 Slovenská Ľupča
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/967/S
Od 25.1.1993, posledná zmena 23.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Miroslav Havlík
IČO:
31578896
DIČ:
2020453391

IČ DPH:

SK2020453391
Podľa §4, registrovaný od 16.2.1993
SK NACE (RÚZ):
20140 Výroba ostatných základných organických chemikálií
Základné imanie:
16 300 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Evonik International Holding B.V. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma Evonik Fermas s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 43 180 795 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 13,78%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 281 458 EUR poklesol medziročne o 171 188 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 94,5% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 34,66%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 30,58%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,51%.

Absolútne ukazovatele

45 691 553 €

20,1 %

16 900 790 €

3,1 %

104 480 455 €

59,0 %

27 900 193 €

4,8 %

9 293 847 €

25,6 %

Relatívne ukazovatele

39.14 %

-4,1 %

2.11

-0,1

1.23 %

-1,0 %

73.30 %

13,8 %

0.96

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 43 180 795 € 13,8 %
Zmena stavu zásob 1 784 534 € %

Aktivácia 224 599 € 47,5 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 19 123 579 € 34,7 %
Služby 8 637 216 € 30,6 %
Pridaná hodnota 16 900 790 € 3,1 %
Osobné náklady 8 003 409 € 7,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 6 576 606 € -1,3 %
Opravné položky 528 343 € 195,4 %
Ostatné výnosy 476 380 € 92,9 %
Iné prevádzkové náklady 1 073 674 € 36,4 %
Zisk z predaja majetku -11 632 € -106,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 711 849 € -10,6 %
HV z finančnej činnosti -15 625 € 70,3 %
z toho Nákladové úroky 13 249 € 100,0 %
HV pred zdanením 1 696 224 € -8,9 %
Daň 414 766 € 1,3 %
HV po zdanení 1 281 458 € -11,8 %
EBITDA 8 300 087 € -1,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
104 480 455 € 59,0 %
 
Neobežný majetok 75 903 370 € 61,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 75 903 370 € 61,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 28 415 661 € 53,2 %
Zásoby 8 394 872 € 30,5 %
Dlhodobé pohľadávky 883 551 € 69,0 %
Krátkodobé pohľadávky 17 383 785 € 68,2 %
Krátkodobý finančný majetok 1 583 710 € 42,7 %
Finančné účty 169 743 € 13,1 %
 
Časové rozlíšenie 161 424 € 107,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 104 480 455 € 59,0 %
 
Vlastné imanie
27 900 193 € 4,8 %
Základné imanie 16 300 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 731 005 € 0,0 %
HV minulých rokov 8 587 730 € 20,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 281 458 € -11,8 %
 
Záväzky 74 911 732 € 96,0 %
Dlhodobé záväzky 56 021 575 € 114,8 %
Krátkodobé záväzky 16 731 157 € 70,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 159 000 € -5,9 %
 
Časové rozlíšenie 1 668 530 € 92,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?