Loading

Elektrovod Slovakia, s.r.o.

Historický názov:
  • Elektrovod Žilina, s.r.o.
  • Elektrovod Žilina, a.s.
Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Elektrovod Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Bytčická 4
01042 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/64038/L
Od 23.9.1994, posledná zmena 29.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Marek Studénka
  • František Studénka
IČO:
31615317
DIČ:
2020449970

IČ DPH:

SK2020449970
Podľa §4, registrovaný od 30.9.1994
SK NACE (RÚZ):
25110 Výroba kovových konštrukcií a ich častí
Základné imanie:
3 659 901 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • NFS s.r.o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 19.05.2023 ako riadna.

Firma Elektrovod Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 51 647 685 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 25,6%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 382 422 EUR poklesol medziročne o 1 905 428 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 91,56% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 31,89%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,53%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,15%.

Absolútne ukazovatele

56 410 877 €

16,7 %

7 107 652 €

-23,9 %

45 008 432 €

41,7 %

17 936 881 €

9,4 %

27 958 835 €

44,8 %

Relatívne ukazovatele

13.76 %

-8,9 %

1.46

-0,5

3.07 %

-7,3 %

60.15 %

11,8 %

1.56

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 51 647 685 € 25,6 %
Zmena stavu zásob 2 792 516 € -45,3 %
Aktivácia 268 999 € -51,9 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 36 726 507 € 31,9 %
Služby 10 829 091 € 12,5 %
Pridaná hodnota 7 107 652 € -23,9 %
Osobné náklady 4 857 842 € 2,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 238 336 € 7,4 %
Opravné položky 50 276 € %

Ostatné výnosy 468 794 € 182,0 %
Iné prevádzkové náklady 183 801 € -16,9 %
Zisk z predaja majetku 1 093 441 € 17,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 385 582 € -44,5 %
HV z finančnej činnosti -591 020 € %
z toho Nákladové úroky 405 360 € 128,8 %
HV pred zdanením 1 794 562 € -56,9 %
Daň 412 140 € -52,9 %
HV po zdanení 1 382 422 € -58,0 %
EBITDA 2 530 477 € -43,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
45 008 432 € 41,7 %
 
Neobežný majetok 7 378 921 € -10,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 348 900 € -10,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 30 021 € 3,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 37 454 738 € 60,2 %
Zásoby 22 859 668 € 34,4 %
Dlhodobé pohľadávky 485 186 € 26,5 %
Krátkodobé pohľadávky 7 684 043 € 43,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 6 425 841 € %

 
Časové rozlíšenie 174 773 € 4,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 45 008 432 € 41,7 %
 
Vlastné imanie
17 936 881 € 9,4 %
Základné imanie 3 659 901 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 752 626 € 25,2 %
HV minulých rokov 12 141 932 € 37,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 382 422 € -58,0 %
 
Záväzky 26 909 344 € 77,1 %
Dlhodobé záväzky 17 634 307 € 56,1 %
Krátkodobé záväzky 9 023 100 € 144,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 183 € 55,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 251 754 € 21,4 %
 
Časové rozlíšenie 162 207 € 0,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?