Loading

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ŽOS Vrútky a.s.
Sídlo:
Dielenská Kružná 2
03861 Vrútky
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/225/L
Od 1.10.1994, posledná zmena 26.5.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Alexej Beljajev
  • Ing. Víťazoslav Moric
  • Ivan Petríček
IČO:
31615619
DIČ:
2020433877

IČ DPH:

SK2020433877
Podľa §4, registrovaný od 3.10.1994
SK NACE (RÚZ):
30200 Výroba železničných lokomotív a vozového parku
Základné imanie:
33 864 008 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma ŽOS Vrútky a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 53 584 593 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 16,55%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 045 473 EUR vzrástol medziročne o 2 008 095 EUR.

V aktuálnom roku bola časť produkcie v hodnote 10 425 446 EUR nepredaná priamo zákazníkom, ale zostala v majetku firmy v podobe skladových zásob alebo rozpracovanej výroby, resp. zákazky.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 55,06%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 36,53%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 18,27%.

Absolútne ukazovatele

98 014 798 €

21,8 %

23 117 320 €

39,8 %

86 289 151 €

17,0 %

36 639 210 €

9,1 %

7 486 893 €

-1,7 %

Relatívne ukazovatele

43.14 %

7,2 %

1.25

0,2

3.53 %

2,1 %

57.54 %

3,1 %

0.53

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 17 053 € 14,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 53 567 540 € 16,6 %
Zmena stavu zásob 10 425 446 € %

Aktivácia 467 326 € -33,3 %
Náklady na predaj tovaru 14 508 € 10,9 %
Náklady na materiál, energie 31 637 539 € 55,1 %
Služby 9 707 998 € 36,5 %
Pridaná hodnota 23 117 320 € 39,8 %
Osobné náklady 18 549 161 € 18,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 087 283 € 1,4 %
Opravné položky 1 686 € -93,8 %
Ostatné výnosy 32 436 339 € -8,4 %
Iné prevádzkové náklady 32 069 490 € -1,8 %
Zisk z predaja majetku 218 035 € 84,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 064 074 € 88,8 %
HV z finančnej činnosti 10 741 € -93,4 %
z toho Nákladové úroky 475 703 € 66,5 %
HV pred zdanením 3 074 815 € 72,2 %
Daň 29 342 € -96,1 %
HV po zdanení 3 045 473 € 193,6 %
EBITDA 4 933 322 € 38,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
86 289 151 € 17,0 %
 
Neobežný majetok 33 485 340 € 7,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 11 097 654 € 21,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 794 997 € 45,3 %
Dlhodobý finančný majetok 21 592 689 € 0,0 %
 
Obežný majetok 52 433 178 € 25,2 %
Zásoby 27 576 344 € 138,5 %
Dlhodobé pohľadávky 2 858 815 € -43,6 %
Krátkodobé pohľadávky 19 944 889 € -20,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 053 130 € %

 
Časové rozlíšenie 370 633 € -34,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 86 289 151 € 17,0 %
 
Vlastné imanie
36 639 210 € 9,1 %
Základné imanie 33 864 008 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 142 740 € 11,4 %
HV minulých rokov -1 413 011 € 39,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 045 473 € 193,6 %
 
Záväzky 48 152 506 € 19,9 %
Dlhodobé záväzky 7 247 € -99,7 %
Krátkodobé záväzky 24 562 546 € 91,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 16 398 122 € -3,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 7 184 591 € -12,6 %
 
Časové rozlíšenie 1 497 435 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?