Loading

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ELBA, a.s.
Sídlo:
Československej armády 264/58
96701 Kremnica
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/223/S
Od 1.10.1994, posledná zmena 27.4.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Peter Hric
  • Ing. Peter Jurančík
  • Mgr. Peter Kostík
  • Ing. Anna Považanová
IČO:
31615651
DIČ:
2020479769

IČ DPH:

SK2020479769
Podľa §4, registrovaný od 30.10.1992
SK NACE (RÚZ):
25990 Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
Základné imanie:
5 600 542 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma ELBA, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 27 638 530 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 12,04%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 808 002 EUR vzrástol medziročne o 473 966 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 92,16% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 16,37%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 4,62%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 0,01%.

Absolútne ukazovatele

29 166 390 €

7,0 %

12 654 965 €

4,1 %

25 825 353 €

4,0 %

21 399 222 €

3,0 %

12 704 925 €

-4,2 %

Relatívne ukazovatele

45.79 %

-3,5 %

1.38

0,1

7.00 %

1,6 %

17.14 %

0,8 %

2.81

-1,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 758 143 € 4,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 26 880 387 € 12,3 %
Zmena stavu zásob 163 196 € -83,7 %
Aktivácia 348 614 € -13,7 %
Náklady na predaj tovaru 607 724 € 3,6 %
Náklady na materiál, energie 11 796 376 € 16,4 %
Služby 3 044 516 € -4,6 %
Pridaná hodnota 12 654 965 € 4,1 %
Osobné náklady 9 192 993 € -0,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 304 558 € -2,2 %
Opravné položky 32 378 € %

Ostatné výnosy 44 012 € -23,0 %
Iné prevádzkové náklady 49 910 € -79,1 %
Zisk z predaja majetku 116 704 € -11,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 282 601 € 43,5 %
HV z finančnej činnosti 66 669 € -57,0 %
z toho Nákladové úroky 5 358 € %

HV pred zdanením 2 349 270 € 34,6 %
Daň 541 268 € 31,5 %
HV po zdanení 1 808 002 € 35,5 %
EBITDA 3 456 074 € 24,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
25 825 353 € 4,0 %
 
Neobežný majetok 10 191 322 € 10,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 8 893 401 € 3,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 653 114 € %

Dlhodobý finančný majetok 644 807 € 6,2 %
 
Obežný majetok 15 470 402 € 0,2 %
Zásoby 7 702 042 € 11,4 %
Dlhodobé pohľadávky 167 412 € -18,2 %
Krátkodobé pohľadávky 5 456 121 € 26,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 144 827 € -46,6 %
 
Časové rozlíšenie 163 629 € -0,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 25 825 353 € 4,0 %
 
Vlastné imanie
21 399 222 € 3,0 %
Základné imanie 5 600 542 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 935 266 € 4,3 %
HV minulých rokov 13 055 412 € 0,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 808 002 € 35,5 %
 
Záväzky 3 930 066 € 6,7 %
Dlhodobé záväzky 604 666 € -2,1 %
Krátkodobé záväzky 2 051 089 € 16,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 279 646 € -19,2 %
Bankové úvery krátkodobé 214 540 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 780 125 € -18,7 %
 
Časové rozlíšenie 496 065 € 34,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?