Loading

DOKA DREVO, s.r.o.

Historický názov:
  • DOKA SMREČINA, s.r.o.
Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DOKA DREVO, s.r.o.
Sídlo:
Cesta k Smrečine 11
97401 Banská Bystrica
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/2340/S
Od 29.11.1994, posledná zmena 1.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ján Šišlák
  • Ing. Miroslav Piliarkin
IČO:
31619380
DIČ:
2020455679

IČ DPH:

SK2020455679
Podľa §4, registrovaný od 17.5.1995
SK NACE (RÚZ):
16210 Výroba dosiek a drevených panelov
Základné imanie:
8 048 596 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Doka GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 11.03.2023 ako riadna.

Firma DOKA DREVO, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 88 821 720 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 26,54%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 420 049 EUR vzrástol medziročne o 2 580 360 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 93,21% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 29,27%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 16,37%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 1,55%.

Absolútne ukazovatele

95 294 600 €

27,0 %

11 411 984 €

14,5 %

39 986 332 €

-0,7 %

20 292 309 €

4,7 %

11 746 501 €

18,5 %

Relatívne ukazovatele

12.85 %

-1,3 %

1.36

0,2

8.55 %

6,5 %

49.25 %

-2,6 %

0.54

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 88 821 720 € 26,5 %
Zmena stavu zásob 2 280 760 € 13,1 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 70 791 432 € 29,3 %
Služby 8 144 905 € 16,4 %
Pridaná hodnota 11 411 984 € 14,5 %
Osobné náklady 8 388 063 € -1,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 218 538 € -8,1 %
Opravné položky 744 659 € 54,0 %
Ostatné výnosy 4 189 979 € 48,9 %
Iné prevádzkové náklady 386 369 € -33,4 %
Zisk z predaja majetku 2 000 € -58,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 620 493 € 263,8 %
HV z finančnej činnosti -256 560 € -108,6 %
z toho Nákladové úroky 239 750 € 115,1 %
HV pred zdanením 4 363 933 € 280,5 %
Daň 943 884 € 207,2 %
HV po zdanení 3 420 049 € %

EBITDA 6 827 531 € 85,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
39 986 332 € -0,7 %
 
Neobežný majetok 19 545 568 € -5,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 19 543 998 € -5,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 570 € -33,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 20 430 753 € 4,1 %
Zásoby 15 740 740 € 6,3 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 4 688 608 € -2,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 405 € -6,6 %
 
Časové rozlíšenie 10 011 € 75,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 39 986 332 € -0,7 %
 
Vlastné imanie
20 292 309 € 4,7 %
Základné imanie 8 048 596 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 804 860 € 0,0 %
HV minulých rokov 8 018 804 € -17,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 420 049 € %

 
Záväzky 19 408 857 € -5,6 %
Dlhodobé záväzky 10 724 337 € -0,2 %
Krátkodobé záväzky 8 408 903 € -10,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 194 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 275 423 € -34,7 %
 
Časové rozlíšenie 285 166 € -7,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?