Loading

LIBEX, s.r.o.

Aktualizované 19.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
LIBEX, s.r.o.
Sídlo:
Bytčianska 114
01003 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/2369/L
Od 22.12.1994, posledná zmena 6.5.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Helena Cvachová
IČO:
31620795
DIČ:
2020450168

IČ DPH:

SK2020450168
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1996
SK NACE (RÚZ):
46390 Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
6 640 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Helena Cvachová (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma LIBEX, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 77 822 170 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 24,85%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 137 292 EUR vzrástol medziročne o 881 023 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,1% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 76 621 136 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 9 230 755 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 12%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 60,07%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 10,52%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 20,23%.

Absolútne ukazovatele

78 106 967 €

25,0 %

6 492 062 €

32,9 %

20 572 839 €

20,2 %

11 509 909 €

22,8 %

7 264 087 €

54,9 %

Relatívne ukazovatele

8.34 %

0,5 %

1.86

0,2

10.39 %

3,1 %

44.05 %

-1,2 %

0.64

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 76 621 136 € 24,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 201 034 € 123,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 43 109 € 4,9 %
Náklady na predaj tovaru 67 390 381 € 24,3 %
Náklady na materiál, energie 1 128 977 € 60,1 %
Služby 2 853 859 € 10,5 %
Pridaná hodnota 6 492 062 € 32,9 %
Osobné náklady 3 487 947 € 20,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 274 577 € 4,8 %
Opravné položky 43 564 € 146,2 %
Ostatné výnosy 105 274 € %

Iné prevádzkové náklady 121 394 € 3,8 %
Zisk z predaja majetku 11 812 € -7,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 681 666 € 65,0 %
HV z finančnej činnosti 2 050 € 108,2 %
z toho Nákladové úroky 105 € 275,0 %
HV pred zdanením 2 683 716 € 67,7 %
Daň 546 424 € 58,8 %
HV po zdanení 2 137 292 € 70,1 %
EBITDA 2 944 431 € 57,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
20 572 839 € 20,2 %
 
Neobežný majetok 4 409 340 € -9,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 289 982 € 22,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 8 530 € -9,4 %
Dlhodobý finančný majetok 3 110 828 € -18,0 %
 
Obežný majetok 16 094 926 € 31,4 %
Zásoby 10 432 699 € 50,9 %
Dlhodobé pohľadávky 31 957 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 2 761 192 € 63,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 869 078 € -21,2 %
 
Časové rozlíšenie 68 573 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 20 572 839 € 20,2 %
 
Vlastné imanie
11 509 909 € 22,8 %
Základné imanie 6 640 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 267 € 0,0 %
HV minulých rokov 9 359 710 € 15,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 137 292 € 70,1 %
 
Záväzky 9 060 403 € 17,1 %
Dlhodobé záväzky 42 994 € -3,5 %
Krátkodobé záväzky 8 558 302 € 26,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci 306 626 € -61,0 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 152 481 € 16,6 %
 
Časové rozlíšenie 2 527 € -41,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?