Loading

STAPPERT SLOVENSKO a. s.

Historický názov:
  • IMS KUPA, a.s.
  • KUPA, a.s.
Aktualizované 16.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
STAPPERT SLOVENSKO a. s.
Sídlo:
Šimonovská 37
97271 Nováky
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa/266/R
Od 31.1.1995, posledná zmena 7.7.2022
Štatutárny orgán:
  • Eric Michel Jacquet
  • Ing. Marián Kotrík
  • Philippe Goczol
IČO:
31623158
DIČ:
2020468769

IČ DPH:

SK2020468769
Podľa §4, registrovaný od 29.3.1995
SK NACE (RÚZ):
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod
Základné imanie:
51 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma STAPPERT SLOVENSKO a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 35 685 180 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 26,15%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 539 485 EUR poklesol medziročne o 103 237 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,47% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 35 598 168 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 5 373 801 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 15%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 61,29%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 13,59%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,71%.

Absolútne ukazovatele

35 787 309 €

25,7 %

3 805 213 €

0,4 %

13 555 889 €

13,4 %

5 223 229 €

11,5 %

3 864 284 €

17,7 %

Relatívne ukazovatele

10.66 %

-2,7 %

2.33

-0,2

11.36 %

-2,4 %

61.47 %

0,7 %

0.53

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 35 598 168 € 26,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 87 012 € 3,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 30 224 367 € 31,6 %
Náklady na materiál, energie 171 217 € 61,3 %
Služby 1 370 625 € 13,6 %
Pridaná hodnota 3 805 213 € 0,4 %
Osobné náklady 1 630 543 € 7,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 146 887 € 0,6 %
Opravné položky 77 023 € -63,4 %
Ostatné výnosy 39 344 € -67,9 %
Iné prevádzkové náklady 77 715 € -23,8 %
Zisk z predaja majetku 27 096 € 1,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 053 243 € -5,7 %
HV z finančnej činnosti -93 027 € -2,9 %
z toho Nákladové úroky 21 396 € -6,9 %
HV pred zdanením 1 960 216 € -6,1 %
Daň 420 731 € -5,4 %
HV po zdanení 1 539 485 € -6,3 %
EBITDA 2 136 299 € -6,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 555 889 € 13,4 %
 
Neobežný majetok 1 597 935 € -7,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 597 935 € -7,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 11 954 506 € 17,0 %
Zásoby 7 651 874 € 30,6 %
Dlhodobé pohľadávky 6 943 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 4 283 488 € -1,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 12 201 € -26,3 %
 
Časové rozlíšenie 3 448 € -16,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 555 889 € 13,4 %
 
Vlastné imanie
5 223 229 € 11,5 %
Základné imanie 51 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 961 704 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 671 040 € 62,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 539 485 € -6,3 %
 
Záväzky 8 332 423 € 14,7 %
Dlhodobé záväzky 4 129 € -65,4 %
Krátkodobé záväzky 5 792 611 € 5,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 2 293 879 € 57,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 241 804 € -22,7 %
 
Časové rozlíšenie 237 € -22,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?