Knauf Insulation, s.r.o.

Historický názov:
  • Knauf Insulation, a.s.
  • IZOMAT, a.s.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Knauf Insulation, s.r.o.
Sídlo:
Železničný rad 24
96814 Nová Baňa
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/13126/S
Od 1.5.1995, posledná zmena 7.10.2022
Štatutárny orgán:
  • Radek Bedrna
IČO:
31628109
DIČ:
2020478757

IČ DPH:

SK2020478757
Podľa §4, registrovaný od 1.5.1995
SK NACE (RÚZ):
23990 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov i. n.
Základné imanie:
16 579 566 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Knauf Insulation GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 25.03.2024 ako riadna.

Firma Knauf Insulation, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 97 281 787 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 9,35%. Dosiahnutý zisk po zdanení 11 929 308 EUR vzrástol medziročne o 1 769 600 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 87,31% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 2,54%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,61%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,17%.

Absolútne ukazovatele

100 005 782 €

4,1 %

29 571 148 €

12,8 %

53 214 227 €

4,7 %

33 930 949 €

5,5 %

20 691 691 €

11,3 %

Relatívne ukazovatele

30.40 %

0,9 %

2.47

0,1

22.42 %

2,4 %

36.24 %

-0,5 %

1.44

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 9 966 873 € -21,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 87 314 914 € 14,5 %
Zmena stavu zásob -2 371 169 € -203,2 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 7 005 085 € -21,1 %
Náklady na materiál, energie 36 003 271 € 2,5 %
Služby 22 768 364 € 8,6 %
Pridaná hodnota 29 571 148 € 12,8 %
Osobné náklady 11 950 478 € 10,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 806 809 € 7,1 %
Opravné položky -434 693 € %
Ostatné výnosy 4 754 849 € 2,6 %
Iné prevádzkové náklady 3 984 499 € 2,2 %
Zisk z predaja majetku -402 434 € -6,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 15 179 220 € 15,7 %
HV z finančnej činnosti 152 815 € 208,6 %
z toho Nákladové úroky 0 € 0 %
HV pred zdanením 15 332 035 € 18,2 %
Daň 3 402 727 € 20,8 %
HV po zdanení 11 929 308 € 17,4 %
EBITDA 17 951 213 € 11,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
53 214 227 € 4,7 %
 
Neobežný majetok 21 822 597 € 0,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 21 822 597 € 0,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 31 376 315 € 7,5 %
Zásoby 5 799 177 € -28,2 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 15 396 144 € 32,5 %
Krátkodobý finančný majetok 10 177 658 € 7,4 %
Finančné účty 3 336 € -34,7 %
 
Časové rozlíšenie 15 315 € 4,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 53 214 227 € 4,7 %
 
Vlastné imanie
33 930 949 € 5,5 %
Základné imanie 16 579 566 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 657 957 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 764 118 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 11 929 308 € 17,4 %
 
Záväzky 19 267 708 € 3,4 %
Dlhodobé záväzky 433 328 € -6,3 %
Krátkodobé záväzky 10 684 369 € 1,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 8 150 011 € 7,0 %
 
Časové rozlíšenie 15 570 € -58,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?