Loading

SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s.

Historický názov:
  • ZEMPMILK a.s.
Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s.
Sídlo:
Lastomírska 1
07101 Michalovce
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sa/238/V
Od 1.5.1992, posledná zmena 8.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Benoît Poignant
  • David Le Henaff
  • Ing. Silvia Majtánová
IČO:
31651321
DIČ:
2020494608

IČ DPH:

SK2020494608
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
10510 Prevádzka mliekarní a výroba syrov
Základné imanie:
42 469 891 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 18.05.2023 ako riadna.

Firma SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 116 395 210 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 19,81%. Dosiahnutá strata je 125 520 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 89,11% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 101 080 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 40,34%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 9,29%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,0%.

Absolútne ukazovatele

118 636 399 €

21,4 %

17 513 542 €

-8,6 %

66 413 455 €

4,0 %

46 634 161 €

-6,2 %

24 894 522 €

-10,3 %

Relatívne ukazovatele

15.05 %

-4,7 %

1.35

-0,2

-0.19 %

-5,4 %

29.78 %

7,7 %

2.19

-1,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 10 676 497 € -27,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 105 718 713 € 28,3 %
Zmena stavu zásob 952 572 € %

Aktivácia 101 080 € 123,7 %
Náklady na predaj tovaru 8 394 153 € -23,7 %
Náklady na materiál, energie 82 368 820 € 40,3 %
Služby 9 172 866 € 9,3 %
Pridaná hodnota 17 513 542 € -8,6 %
Osobné náklady 12 928 372 € 7,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 5 287 614 € 69,2 %
Opravné položky 4 188 € 107,1 %
Ostatné výnosy 590 948 € 123,3 %
Iné prevádzkové náklady 196 347 € 20,9 %
Zisk z predaja majetku 88 250 € %

 
HV z hospodárskej činnosti -224 300 € -105,5 %
HV z finančnej činnosti 60 093 € %

z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením -164 207 € -104,0 %
Daň -38 687 € -104,7 %
HV po zdanení -125 520 € -103,8 %
EBITDA 2 887 320 € -59,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
66 413 455 € 4,0 %
 
Neobežný majetok 26 853 756 € -1,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 26 649 928 € -1,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 191 712 € 9,5 %
Dlhodobý finančný majetok 12 116 € 0,0 %
 
Obežný majetok 39 553 557 € 7,7 %
Zásoby 7 475 811 € 34,2 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 31 902 648 € 2,9 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 175 098 € 29,0 %
 
Časové rozlíšenie 6 142 € -49,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 66 413 455 € 4,0 %
 
Vlastné imanie
46 634 161 € -6,2 %
Základné imanie 42 469 891 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 284 959 € 8,3 %
HV minulých rokov 4 831 € -7,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -125 520 € -103,8 %
 
Záväzky 19 059 543 € 42,7 %
Dlhodobé záväzky 1 392 930 € -24,3 %
Krátkodobé záväzky 13 945 426 € 70,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 721 187 € 12,4 %
 
Časové rozlíšenie 719 751 € -7,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?