Loading

EUROVIA SK, a.s.

Historický názov:
  • EUROVIA - Cesty, a.s.
  • Cestné stavby a.s. Košice
Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
EUROVIA SK, a.s.
Sídlo:
Osloboditeľov 66
04017 Košice
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sa/248/V
Od 1.5.1992, posledná zmena 15.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Daniel Hanko
  • Ing. Martin Borovka
  • Ing. Róbert Šinály
  • Mgr. Lenka Šimková
  • Paul Scippa
IČO:
31651518
DIČ:
2020490274

IČ DPH:

SK2020490274
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
42110 Výstavba ciest a diaľnic
Základné imanie:
14 216 947 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 25.03.2024 ako riadna.

Firma EUROVIA SK, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 174 568 229 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 36,53%. Dosiahnutý zisk po zdanení 6 916 787 EUR vzrástol medziročne o 2 713 062 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,93% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 7,51%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 54,19%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 21,44%.

Absolútne ukazovatele

181 974 889 €

31,4 %

39 604 889 €

44,5 %

103 862 379 €

13,5 %

45 020 207 €

18,2 %

36 079 748 €

14,7 %

Relatívne ukazovatele

22.69 %

1,3 %

1.69

0,3

6.66 %

2,1 %

56.65 %

-1,7 %

1.93

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 174 568 229 € 36,5 %
Zmena stavu zásob -13 830 € -136,4 %
Aktivácia 240 772 € -61,1 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 47 721 559 € 7,5 %
Služby 87 468 723 € 54,2 %
Pridaná hodnota 39 604 889 € 44,5 %
Osobné náklady 23 366 608 € 21,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 383 726 € 4,8 %
Opravné položky 410 691 € %

Ostatné výnosy 3 258 750 € -31,7 %
Iné prevádzkové náklady 7 221 132 € 44,3 %
Zisk z predaja majetku 530 944 € -53,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 9 012 426 € 52,9 %
HV z finančnej činnosti -119 192 € 73,0 %
z toho Nákladové úroky 377 607 € -9,3 %
HV pred zdanením 8 893 234 € 63,1 %
Daň 1 976 447 € 58,4 %
HV po zdanení 6 916 787 € 64,5 %
EBITDA 11 865 208 € 49,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
103 862 379 € 13,5 %
 
Neobežný majetok 21 420 785 € 11,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 15 705 807 € 3,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 11 585 € -59,9 %
Dlhodobý finančný majetok 5 703 393 € 43,1 %
 
Obežný majetok 81 891 471 € 13,7 %
Zásoby 2 358 632 € 40,3 %
Dlhodobé pohľadávky 10 404 994 € 49,4 %
Krátkodobé pohľadávky 46 034 113 € -17,3 %
Krátkodobý finančný majetok 279 940 € 0,0 %
Finančné účty 22 813 792 € 206,7 %
 
Časové rozlíšenie 550 123 € 73,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 103 862 379 € 13,5 %
 
Vlastné imanie
45 020 207 € 18,2 %
Základné imanie 14 216 947 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 576 403 € 0,0 %
HV minulých rokov 17 310 070 € 32,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 6 916 787 € 64,5 %
 
Záväzky 58 585 352 € 9,9 %
Dlhodobé záväzky 4 032 929 € 18,5 %
Krátkodobé záväzky 35 700 032 € 5,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 18 852 391 € 17,1 %
 
Časové rozlíšenie 256 820 € 179,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?