Loading

Tatranská mliekareň a.s.

Historický názov:
  • Tatranská mliekáreň a.s.
Aktualizované 23.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Tatranská mliekareň a.s.
Sídlo:
Nad traťou 26
06001 Kežmarok
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sa/108/P
Od 1.7.1992, posledná zmena 13.3.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ľubomír Valčuha
  • Ing. Mikuláš Bobák, CSc.
  • MVDr. Monika Kurucová
  • PhDr. Ján Husák
IČO:
31654363
DIČ:
2020515596

IČ DPH:

SK2020515596
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
10510 Prevádzka mliekarní a výroba syrov
Základné imanie:
10 360 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.06.2023 ako riadna.

Firma Tatranská mliekareň a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 112 364 583 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 24,07%. Dosiahnutý zisk po zdanení 675 988 EUR poklesol medziročne o 107 903 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 76,2% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 463 378 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 32,55%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 3,99%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,06%.

Absolútne ukazovatele

120 185 687 €

20,1 %

9 841 449 €

-4,9 %

75 326 799 €

13,9 %

20 286 707 €

4,0 %

-38 316 €

-104,2 %

Relatívne ukazovatele

8.76 %

-2,7 %

1.79

-0,2

0.90 %

-0,3 %

73.07 %

2,6 %

0.79

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 20 780 745 € 24,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 91 583 838 € 23,9 %
Zmena stavu zásob 578 092 € %

Aktivácia 463 378 € 25,2 %
Náklady na predaj tovaru 19 448 779 € 25,9 %
Náklady na materiál, energie 75 713 191 € 32,6 %
Služby 8 402 634 € 4,0 %
Pridaná hodnota 9 841 449 € -4,9 %
Osobné náklady 5 504 610 € 4,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 4 858 235 € 7,6 %
Opravné položky 78 701 € -88,0 %
Ostatné výnosy 2 639 386 € 57,3 %
Iné prevádzkové náklady 363 226 € -6,7 %
Zisk z predaja majetku 275 582 € -69,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 951 645 € -5,8 %
HV z finančnej činnosti -987 175 € -19,0 %
z toho Nákladové úroky 1 055 619 € 9,8 %
HV pred zdanením 964 470 € -22,3 %
Daň 288 482 € -36,9 %
HV po zdanení 675 988 € -13,8 %
EBITDA 6 534 298 € 14,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
75 326 799 € 13,9 %
 
Neobežný majetok 41 853 037 € 5,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 39 061 448 € 6,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 2 791 589 € 4,7 %
 
Obežný majetok 32 579 650 € 28,1 %
Zásoby 7 069 331 € 0,5 %
Dlhodobé pohľadávky 39 942 € -30,2 %
Krátkodobé pohľadávky 24 815 135 € 40,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 655 242 € -9,1 %
 
Časové rozlíšenie 894 112 € -23,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 75 326 799 € 13,9 %
 
Vlastné imanie
20 286 707 € 4,0 %
Základné imanie 10 360 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 945 172 € 11,7 %
HV minulých rokov 7 305 547 € 10,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 675 988 € -13,8 %
 
Záväzky 52 729 387 € 20,7 %
Dlhodobé záväzky 9 662 648 € 4,0 %
Krátkodobé záväzky 12 334 213 € 31,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € -100,0 %
Bankové úvery dlhodobé 11 748 615 € 2,1 %
Bankové úvery krátkodobé 18 827 218 € 48,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 156 693 € -16,7 %
 
Časové rozlíšenie 2 310 705 € -21,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?