Loading

ELTRA, s.r.o.

Historický názov:
  • ELTRA spoločnosť s ručením obmedzeným Nižná Hutka
Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ELTRA, s.r.o.
Sídlo:
Rampová 4
04001 Košice
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/3236/V
Od 25.6.1993, posledná zmena 22.4.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Roman Schütz
  • Ing. Tomáš Kondor
  • Miloš Kaňuch
IČO:
31674267
DIČ:
2020495004

IČ DPH:

SK2020495004
Podľa §4, registrovaný od 28.7.1993
SK NACE (RÚZ):
43210 Elektrická inštalácia
Základné imanie:
6 640 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • ED Holding a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.05.2023 ako riadna.

Firma ELTRA, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 39 446 001 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 35,6%. Dosiahnutý zisk po zdanení 6 527 581 EUR vzrástol medziročne o 2 191 085 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,82% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 55,56%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 42,02%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,39%.

Absolútne ukazovatele

41 133 844 €

36,1 %

12 627 619 €

22,0 %

46 915 955 €

32,4 %

14 792 409 €

22,4 %

5 202 130 €

133,6 %

Relatívne ukazovatele

32.01 %

-3,6 %

2.75

0,2

13.91 %

1,7 %

68.47 %

2,6 %

1.01

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 31 260 € 12,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 39 414 741 € 35,6 %
Zmena stavu zásob 274 610 € %

Aktivácia 13 819 € 38,0 %
Náklady na predaj tovaru 17 547 € -12,3 %
Náklady na materiál, energie 7 439 170 € 55,6 %
Služby 19 651 283 € 42,0 %
Pridaná hodnota 12 627 619 € 22,0 %
Osobné náklady 4 600 142 € 13,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku -285 837 € -143,2 %
Opravné položky -1 189 € -175,7 %
Ostatné výnosy 114 121 € -22,4 %
Iné prevádzkové náklady 210 874 € 53,3 %
Zisk z predaja majetku 177 981 € 239,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 8 394 542 € 47,4 %
HV z finančnej činnosti -147 960 € 20,4 %
z toho Nákladové úroky 316 208 € 19,2 %
HV pred zdanením 8 246 582 € 49,7 %
Daň 1 719 001 € 46,5 %
HV po zdanení 6 527 581 € 50,5 %
EBITDA 7 929 535 € 25,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
46 915 955 € 32,4 %
 
Neobežný majetok 17 056 421 € -10,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 517 856 € 8,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 18 565 € %

Dlhodobý finančný majetok 7 520 000 € -27,2 %
 
Obežný majetok 29 262 354 € 80,9 %
Zásoby 4 919 979 € 131,6 %
Dlhodobé pohľadávky 2 115 412 € -6,6 %
Krátkodobé pohľadávky 20 118 825 € 106,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 108 138 € 4,0 %
 
Časové rozlíšenie 597 180 € 270,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 46 915 955 € 32,4 %
 
Vlastné imanie
14 792 409 € 22,4 %
Základné imanie 6 640 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 5 627 961 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 630 227 € 24,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 6 527 581 € 50,5 %
 
Záväzky 31 866 406 € 36,4 %
Dlhodobé záväzky 1 039 041 € -4,1 %
Krátkodobé záväzky 13 659 488 € 99,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 8 320 000 € -18,8 %
Bankové úvery krátkodobé 8 625 364 € 72,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 222 513 € 17,1 %
 
Časové rozlíšenie 257 140 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?