Loading

ZASTROVA, a.s.

Historický názov:
  • Zamagurská strojáreň a vagónka a.s.
Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ZASTROVA, a.s.
Sídlo:
SNP 86
06101 Spišská Stará Ves
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sa/10019/P
Od 1.12.1994, posledná zmena 19.11.2020
Štatutárny orgán:
  • Ing. Juraj Hudáč
  • Ing. Marek Kasina, PhD.
  • Ing. Peter Výrostek
IČO:
31699855
DIČ:
2020516135

IČ DPH:

SK2020516135
Podľa §4, registrovaný od 1.12.1994
SK NACE (RÚZ):
29200 Výroba karosérií pre motorové vozidlá; výroba návesov a prívesov
Základné imanie:
1 490 564 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma ZASTROVA, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 42 013 552 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 8,02%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 257 265 EUR vzrástol medziročne o 2 533 711 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 101,67% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 15,12%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,67%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 30,46%.

Absolútne ukazovatele

41 323 812 €

2,3 %

8 710 181 €

63,1 %

17 177 174 €

21,3 %

5 087 504 €

176,9 %

-1 097 120 €

39,5 %

Relatívne ukazovatele

20.73 %

7,0 %

1.52

0,3

18.96 %

13,9 %

70.38 %

-16,6 %

0.69

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 42 013 552 € 8,0 %
Zmena stavu zásob -3 101 848 € %
Aktivácia 88 263 € -76,9 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 25 126 367 € -15,1 %
Služby 5 064 121 € 12,7 %
Pridaná hodnota 8 710 181 € 63,1 %
Osobné náklady 5 717 934 € 30,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 575 993 € 8,3 %
Opravné položky 99 298 € 100,0 %
Ostatné výnosy 142 444 € -17,8 %
Iné prevádzkové náklady 212 305 € 30,2 %
Zisk z predaja majetku 404 254 € -32,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 750 647 € 166,0 %
HV z finančnej činnosti -196 476 € -121,0 %
z toho Nákladové úroky 189 435 € 122,1 %
HV pred zdanením 2 554 171 € 170,2 %
Daň -703 094 € %
HV po zdanení 3 257 265 € %

EBITDA 2 922 386 € 202,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
17 177 174 € 21,3 %
 
Neobežný majetok 7 784 783 € 40,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 755 668 € 40,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 29 115 € -11,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 9 364 270 € 8,9 %
Zásoby 1 709 019 € -70,8 %
Dlhodobé pohľadávky 1 396 736 € %

Krátkodobé pohľadávky 6 241 726 € 152,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 16 789 € 38,1 %
 
Časové rozlíšenie 28 121 € 25,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 17 177 174 € 21,3 %
 
Vlastné imanie
5 087 504 € 176,9 %
Základné imanie 1 490 564 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 244 394 € 42,1 %
HV minulých rokov 95 281 € 117,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 257 265 € %

 
Záväzky 11 621 592 € -1,4 %
Dlhodobé záväzky 1 410 505 € %

Krátkodobé záväzky 5 266 608 € -26,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 000 000 € -33,3 %
Bankové úvery krátkodobé 3 358 089 € 34,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 586 390 € 65,9 %
 
Časové rozlíšenie 468 078 € -12,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?