Loading

STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.

Historický názov:
  • STAVMAT IN, spol. s r.o.
  • STAVMAT PLUS, s.r.o.
Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Sídlo:
Pezinská 56
90101 Malacky
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/13157/B
Od 20.2.1995, posledná zmena 5.7.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ivan Bako
  • Ing. Juraj Struhár
  • Ing.arch. Pavol Kollár
IČO:
34116125
DIČ:
2020357944

IČ DPH:

SK2020357944
Podľa §4, registrovaný od 1.4.1995
SK NACE (RÚZ):
47789 Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach i. n.
Základné imanie:
5 368 752 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • IN GROUP, a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.06.2023 ako riadna.

Firma STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 189 392 547 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 33,29%. Dosiahnutý zisk po zdanení 12 819 148 EUR vzrástol medziročne o 5 317 486 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,54% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 187 012 844 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 32 328 673 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 17%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 59,08%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 11,5%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 26,84%.

Absolútne ukazovatele

193 717 647 €

30,1 %

28 806 006 €

53,6 %

106 004 063 €

44,2 %

56 837 419 €

29,1 %

31 943 973 €

-2,7 %

Relatívne ukazovatele

15.21 %

2,0 %

2.67

0,5

12.09 %

1,9 %

46.38 %

6,3 %

1.51

-0,7 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 187 012 844 € 33,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 379 703 € 38,1 %
Zmena stavu zásob 3 434 935 € 5,1 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 154 684 171 € 30,3 %
Náklady na materiál, energie 1 645 086 € 59,1 %
Služby 7 594 418 € 11,5 %
Pridaná hodnota 28 806 006 € 53,6 %
Osobné náklady 10 784 049 € 26,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 134 936 € -49,2 %
Opravné položky 286 049 € 37,0 %
Ostatné výnosy 204 808 € -65,9 %
Iné prevádzkové náklady 614 955 € -15,4 %
Zisk z predaja majetku 35 857 € -98,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 16 324 483 € 67,0 %
HV z finančnej činnosti 15 616 € 110,4 %
z toho Nákladové úroky 378 719 € 183,9 %
HV pred zdanením 16 340 099 € 69,8 %
Daň 3 520 951 € 66,0 %
HV po zdanení 12 819 148 € 70,9 %
EBITDA 17 423 562 € 74,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
106 004 063 € 44,2 %
 
Neobežný majetok 61 051 094 € 91,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 20 502 995 € 28,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 18 240 € -35,1 %
Dlhodobý finančný majetok 40 529 859 € 156,4 %
 
Obežný majetok 44 879 878 € 8,0 %
Zásoby 25 439 569 € 11,7 %
Dlhodobé pohľadávky 283 599 € 72,4 %
Krátkodobé pohľadávky 18 693 955 € 17,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 462 755 € -82,7 %
 
Časové rozlíšenie 73 091 € -13,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 106 004 063 € 44,2 %
 
Vlastné imanie
56 837 419 € 29,1 %
Základné imanie 5 368 752 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 444 491 € 0,0 %
HV minulých rokov 35 205 028 € 27,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 12 819 148 € 70,9 %
 
Záväzky 49 163 144 € 66,9 %
Dlhodobé záväzky 104 729 € -29,3 %
Krátkodobé záväzky 10 568 042 € 22,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 35 000 000 € 75,0 %
Bankové úvery krátkodobé 2 153 855 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 336 518 € 93,7 %
 
Časové rozlíšenie 3 500 € -72,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?