Loading

FirstFarms Agra M s. r. o.

Historický názov:
  • AGRA M, s.r.o.
Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
FirstFarms Agra M s. r. o.
Sídlo:
Vinohrádok 5741
90101 Malacky
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/13205/B
Od 31.5.1995, posledná zmena 4.6.2022
Štatutárny orgán:
  • Soren Gerber Nielsen
  • Anders Holger Norgaard
IČO:
34122087
DIČ:
2020358263

IČ DPH:

SK7120000140
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2017
SK NACE (RÚZ):
01410 Chov dojníc
Základné imanie:
20 958 176 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • FirstFarms s.r.o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 15.06.2023 ako riadna.

Firma FirstFarms Agra M s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 28 059 916 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 23,58%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 105 018 EUR vzrástol medziročne o 737 728 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 71,16% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 1 947 281 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 45,46%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 61,96%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 21,11%.

Absolútne ukazovatele

33 458 458 €

17,9 %

6 305 250 €

25,8 %

44 626 207 €

6,4 %

18 855 381 €

8,5 %

-3 197 444 €

-72,7 %

Relatívne ukazovatele

22.47 %

0,4 %

1.77

0,1

2.48 %

1,6 %

57.75 %

-0,8 %

0.33

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 4 251 848 € -24,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 23 808 068 € 39,4 %
Zmena stavu zásob -2 570 283 € 12,5 %
Aktivácia 1 947 281 € 7,9 %
Náklady na predaj tovaru 4 245 488 € -20,6 %
Náklady na materiál, energie 11 229 033 € 45,5 %
Služby 5 657 143 € 62,0 %
Pridaná hodnota 6 305 250 € 25,8 %
Osobné náklady 3 555 345 € 21,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 659 220 € 12,3 %
Opravné položky 231 € 103,4 %
Ostatné výnosy 3 298 764 € 33,7 %
Iné prevádzkové náklady 668 546 € 26,8 %
Zisk z predaja majetku 248 077 € 59,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 968 749 € 113,8 %
HV z finančnej činnosti -492 857 € -0,4 %
z toho Nákladové úroky 485 014 € 3,2 %
HV pred zdanením 1 475 892 € 243,0 %
Daň 370 874 € %

HV po zdanení 1 105 018 € 200,9 %
EBITDA 4 938 257 € 22,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
44 626 207 € 6,4 %
 
Neobežný majetok 30 553 190 € 6,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 30 551 530 € 6,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 1 660 € 100,0 %
 
Obežný majetok 13 985 244 € 7,1 %
Zásoby 8 061 730 € 20,1 %
Dlhodobé pohľadávky 369 758 € -3,6 %
Krátkodobé pohľadávky 5 535 502 € -7,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 18 254 € 113,6 %
 
Časové rozlíšenie 87 773 € 4,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 44 626 207 € 6,4 %
 
Vlastné imanie
18 855 381 € 8,5 %
Základné imanie 20 958 175 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 318 278 € 13,1 %
HV minulých rokov -6 526 090 € 5,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 105 018 € 200,9 %
 
Záväzky 24 653 179 € 5,6 %
Dlhodobé záväzky 1 444 381 € -39,7 %
Krátkodobé záväzky 10 285 349 € 3,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 7 273 090 € -2,2 %
Bankové úvery krátkodobé 5 497 707 € 59,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 152 652 € 29,0 %
 
Časové rozlíšenie 1 117 647 € -7,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?