Loading

Veľkoobchodný družstevný podnik, akciová spoločnosť

Aktualizované 13.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Veľkoobchodný družstevný podnik, akciová spoločnosť
Sídlo:
Mochovská 44
93401 Levice
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sa/135/N
Od 7.9.1995, posledná zmena 29.5.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Gabriel Csollár
  • Ing. Ladislav Mácsadi
  • Ing. Pavel Oravec
  • Ing. Štefan Mácsadi
  • Mgr. Roman Gubčo
  • Peter Šipčiak
  • Vladimír Zaujec
IČO:
34126937
DIČ:
2020402923

IČ DPH:

SK2020402923
Podľa §4, registrovaný od 1.12.1995
SK NACE (RÚZ):
46390 Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
612 000 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 20.02.2024 ako riadna.

Firma Veľkoobchodný družstevný podnik, akciová spoločnosť dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 150 404 649 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 13,53%. Dosiahnutý zisk po zdanení 646 587 EUR vzrástol medziročne o 38 844 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,75% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 147 088 569 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 7 879 231 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 5%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 55,11%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 0,97%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,73%.

Absolútne ukazovatele

150 470 273 €

13,5 %

6 488 172 €

9,1 %

21 049 642 €

10,2 %

6 495 105 €

1,2 %

2 756 102 €

2,6 %

Relatívne ukazovatele

4.31 %

-0,2 %

1.32

-0,0

3.07 %

-0,1 %

69.14 %

2,8 %

0.72

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 147 088 569 € 13,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 3 316 080 € 7,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 139 209 338 € 14,0 %
Náklady na materiál, energie 829 514 € 55,1 %
Služby 3 877 625 € 1,0 %
Pridaná hodnota 6 488 172 € 9,1 %
Osobné náklady 4 928 321 € 11,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 500 964 € -10,1 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 57 624 € 18,3 %
Iné prevádzkové náklady 168 227 € -7,7 %
Zisk z predaja majetku 8 000 € 43,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 956 284 € 12,5 %
HV z finančnej činnosti -97 779 € -155,6 %
z toho Nákladové úroky 84 616 € 299,0 %
HV pred zdanením 858 505 € 5,7 %
Daň 211 918 € 3,7 %
HV po zdanení 646 587 € 6,4 %
EBITDA 1 449 248 € 3,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
21 049 642 € 10,2 %
 
Neobežný majetok 3 879 435 € 0,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 873 580 € 1,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 5 855 € -64,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 17 147 771 € 12,7 %
Zásoby 6 855 582 € 18,7 %
Dlhodobé pohľadávky 16 473 € -11,7 %
Krátkodobé pohľadávky 10 220 256 € 9,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 55 460 € -25,1 %
 
Časové rozlíšenie 22 436 € -25,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 21 049 642 € 10,2 %
 
Vlastné imanie
6 495 105 € 1,2 %
Základné imanie 612 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 163 356 € 0,0 %
HV minulých rokov 5 073 162 € 0,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 646 587 € 6,4 %
 
Záväzky 14 385 064 € 14,4 %
Dlhodobé záväzky 4 231 € -7,9 %
Krátkodobé záväzky 12 185 663 € 18,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 2 042 496 € -4,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 152 674 € 15,5 %
 
Časové rozlíšenie 169 473 € 62,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?