Loading

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.
Sídlo:
Winterova 29
92129 Piešťany
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/181/T
Od 5.8.1996, posledná zmena 30.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Dennis Werian
  • Frank Halmos
  • Ing. Emanuel Paulech
  • Mark Nicholas Hennebry
  • Mgr. Peter Bednarčík
  • Tamás Farkas
IČO:
34144790
DIČ:
2020389668

IČ DPH:

SK2020389668
Podľa §4, registrovaný od 5.8.1996
SK NACE (RÚZ):
86909 Ostatná zdravotná starostlivosť i. n.
Základné imanie:
50 106 818 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 22.03.2024 ako riadna.

Firma SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 44 973 199 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 19,53%. Dosiahnutá strata 791 007 EUR sa znížila medziročne o 1 876 135 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 94,96% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 12,87%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 10,17%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,95%.

Absolútne ukazovatele

46 016 426 €

19,4 %

25 823 618 €

25,0 %

65 102 932 €

-1,9 %

49 572 172 €

-1,9 %

-4 043 315 €

12,4 %

Relatívne ukazovatele

57.42 %

2,5 %

1.37

0,1

-1.22 %

2,8 %

23.86 %

-0,0 %

0.37

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 275 678 € 20,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 43 697 521 € 19,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 209 997 € -35,0 %
Náklady na predaj tovaru 428 096 € 23,4 %
Náklady na materiál, energie 10 851 250 € 12,9 %
Služby 8 080 232 € 10,2 %
Pridaná hodnota 25 823 618 € 25,0 %
Osobné náklady 18 864 300 € 13,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 4 200 760 € -4,2 %
Opravné položky 20 068 € %

Ostatné výnosy 818 780 € 54,1 %
Iné prevádzkové náklady 4 101 095 € 19,5 %
Zisk z predaja majetku 4 326 € 74,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti -539 499 € 83,1 %
HV z finančnej činnosti -396 284 € -234,4 %
z toho Nákladové úroky 349 742 € 175,4 %
HV pred zdanením -935 783 € 71,7 %
Daň -144 776 € 77,3 %
HV po zdanení -791 007 € 70,3 %
EBITDA 3 656 935 € 246,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
65 102 932 € -1,9 %
 
Neobežný majetok 59 480 694 € -1,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 59 465 621 € -1,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 15 073 € -62,3 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € -100,0 %
 
Obežný majetok 4 798 626 € -10,7 %
Zásoby 542 118 € 23,5 %
Dlhodobé pohľadávky 2 370 835 € -0,3 %
Krátkodobé pohľadávky 1 398 983 € 82,3 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 486 690 € -72,8 %
 
Časové rozlíšenie 823 612 € 16,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 65 102 932 € -1,9 %
 
Vlastné imanie
49 572 172 € -1,9 %
Základné imanie 50 106 818 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 739 176 € -53,6 %
HV minulých rokov -482 815 € -132,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -791 007 € 70,3 %
 
Záväzky 15 482 013 € -1,9 %
Dlhodobé záväzky 41 538 € -79,7 %
Krátkodobé záväzky 5 384 984 € 1,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 7 228 036 € 14,6 %
Bankové úvery krátkodobé 1 860 987 € -37,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 966 468 € -4,0 %
 
Časové rozlíšenie 48 747 € -17,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?