SWAN, a.s.

Historický názov:
  • SWAN Mobile, a. s.
  • SWAN, a.s.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SWAN, a.s.
Sídlo:
Landererova 12
81109 Bratislava - mestská časť Staré mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/2958/B
Od 18.12.1995, posledná zmena 24.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ivan Vavrík
  • Ing. Juraj Ondriš
  • Ing. Miroslav Strečanský
  • Luca Scano
IČO:
35680202
DIČ:
2020324317

IČ DPH:

SK2020324317
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2020
SK NACE (RÚZ):
61900 Ostatné telekomunikačné činnosti
Základné imanie:
18 137 767 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.04.2024 ako riadna.

Firma SWAN, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 138 087 318 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 1,33%. Dosiahnutá strata 8 253 880 EUR sa prehĺbila medziročne o 5 745 099 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 92,64% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 2 111 428 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 11,67%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 0,11%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,61%.

Absolútne ukazovatele

147 764 943 €

5,2 %

60 740 196 €

3,6 %

291 296 797 €

-3,8 %

69 698 094 €

104,5 %

-21 247 062 €

-12,8 %

Relatívne ukazovatele

43.99 %

1,0 %

2.97

-0,0

-2.83 %

-2,0 %

76.07 %

-12,7 %

0.60

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 200 312 € -46,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 136 887 006 € 2,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 2 111 428 € -2,9 %
Náklady na predaj tovaru 1 050 409 € -47,0 %
Náklady na materiál, energie 6 059 617 € 11,7 %
Služby 72 347 958 € -0,1 %
Pridaná hodnota 60 740 196 € 3,6 %
Osobné náklady 20 461 173 € 4,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 36 330 916 € 10,6 %
Opravné položky 746 256 € 19,5 %
Ostatné výnosy 1 628 496 € 64,1 %
Iné prevádzkové náklady 2 124 606 € -25,4 %
Zisk z predaja majetku 86 041 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 2 792 348 € -24,6 %
HV z finančnej činnosti -8 602 488 € -18,9 %
z toho Nákladové úroky 11 246 676 € 73,4 %
HV pred zdanením -5 810 140 € -64,6 %
Daň 2 443 740 € %

HV po zdanení -8 253 880 € -229,0 %
EBITDA 39 029 451 € 7,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
291 296 797 € -3,8 %
 
Neobežný majetok 252 992 524 € -3,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 78 693 486 € -10,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 162 451 197 € -0,1 %
Dlhodobý finančný majetok 11 847 841 € 0,8 %
 
Obežný majetok 22 822 446 € -10,7 %
Zásoby 738 840 € 100,8 %
Dlhodobé pohľadávky 5 261 474 € -42,8 %
Krátkodobé pohľadávky 16 744 939 € 6,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 77 193 € -59,8 %
 
Časové rozlíšenie 15 481 827 € 1,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 291 296 797 € -3,8 %
 
Vlastné imanie
69 698 094 € 104,5 %
Základné imanie 13 750 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 134 227 403 € 46,2 %
HV minulých rokov -70 025 429 € -1,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -8 253 880 € -229,0 %
 
Záväzky 219 087 530 € -17,0 %
Dlhodobé záväzky 30 539 804 € -54,6 %
Krátkodobé záväzky 21 719 501 € -4,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 130 404 959 € -10,3 %
Bankové úvery krátkodobé 30 059 187 € 30,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 6 364 079 € 14,3 %
 
Časové rozlíšenie 2 511 173 € -48,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?