Loading

Lentimex spol. s r.o.

Aktualizované 19.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Lentimex spol. s r.o.
Sídlo:
Hviezdoslavovo nám. 15
81102 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/14621/B
Od 7.5.1997, posledná zmena 25.4.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ivan Propper
  • Ing. Martin Liptaj
IČO:
35717301
DIČ:
2020227990

IČ DPH:

SK2020227990
Podľa §4, registrovaný od 1.8.1997
SK NACE (RÚZ):
46720 Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami
Základné imanie:
1 825 666 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • IP HOLDING, s. r. o. (65,0%)
  • Ing. Martin Liptaj (35,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma Lentimex spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 163 871 350 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 55,33%. Dosiahnutý zisk po zdanení 619 362 EUR vzrástol medziročne o 181 308 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 75,5% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 163 689 076 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 582 152 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 2%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 1,29%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 40,57%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,2%.

Absolútne ukazovatele

216 794 517 €

39,2 %

3 858 532 €

75,9 %

60 944 703 €

24,4 %

9 673 464 €

44,1 %

-4 016 481 €

-46,9 %

Relatívne ukazovatele

2.35 %

0,3 %

9.45

3,6

1.02 %

0,1 %

84.13 %

-2,2 %

0.88

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 163 689 076 € 57,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 182 274 € -87,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 159 106 924 € 56,3 %
Náklady na materiál, energie 33 898 € -1,3 %
Služby 871 996 € -40,6 %
Pridaná hodnota 3 858 532 € 75,9 %
Osobné náklady 408 227 € 8,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 80 420 € %

Opravné položky -9 354 € 17,4 %
Ostatné výnosy 50 596 988 € 2,4 %
Iné prevádzkové náklady 50 675 859 € 3,8 %
Zisk z predaja majetku 32 810 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 3 333 178 € 37,0 %
HV z finančnej činnosti -2 572 131 € -25,4 %
z toho Nákladové úroky 1 120 839 € 54,6 %
HV pred zdanením 761 047 € 99,2 %
Daň 141 685 € %

HV po zdanení 619 362 € 41,4 %
EBITDA 3 371 434 € 39,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
60 944 703 € 24,4 %
 
Neobežný majetok 28 788 176 € 18,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 959 859 € -7,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 27 828 317 € 19,6 %
 
Obežný majetok 32 135 471 € 30,4 %
Zásoby 355 723 € -58,7 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 31 708 436 € 33,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 71 312 € %

 
Časové rozlíšenie 21 056 € 9,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 60 944 703 € 24,4 %
 
Vlastné imanie
9 673 464 € 44,1 %
Základné imanie 1 825 666 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 565 234 € 229,7 %
HV minulých rokov 3 663 202 € 8,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 619 362 € 41,4 %
 
Záväzky 51 271 239 € 21,3 %
Dlhodobé záväzky 10 090 319 € -1,1 %
Krátkodobé záväzky 29 547 707 € 85,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci 410 139 € -70,6 %
Bankové úvery dlhodobé 4 965 043 € 6,1 %
Bankové úvery krátkodobé 6 215 162 € -38,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 42 869 € 38,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?