Loading

YIT Slovakia a.s.

Historický názov:
 • YIT Reding a.s.
 • YIT Reding a. s.
 • REDING a.s.
Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
YIT Slovakia a.s.
Sídlo:
Svätoplukova II. 18892/2 A
82108 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/1410/B
Od 27.5.1997, posledná zmena 29.9.2022
Štatutárny orgán:
 • Tom Mikael Sandvik
 • Mgr. Jaroslav Janíček, CFA
 • Milan Murcko, MSc, MBA
 • Peter Forssell
 • Aaron Leinonen
IČO:
35718625
DIČ:
2020250265

IČ DPH:

SK2020250265
Podľa §4, registrovaný od 1.7.1997
SK NACE (RÚZ):
41201 Výstavba obytných budov
Základné imanie:
5 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 19.06.2023 ako riadna.

Firma YIT Slovakia a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 76 965 848 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 47,38%. Dosiahnutý zisk po zdanení 12 611 339 EUR vzrástol medziročne o 9 953 063 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 71,8% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 20,59%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 53,34%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 25,49%.

Absolútne ukazovatele

96 978 150 €

57,3 %

17 942 137 €

48,7 %

106 574 665 €

30,2 %

58 140 462 €

26,9 %

52 835 636 €

48,2 %

Relatívne ukazovatele

23.31 %

0,2 %

1.40

0,2

11.83 %

8,6 %

45.45 %

1,4 %

1.19

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 7 340 060 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 69 625 788 € 36,1 %
Zmena stavu zásob 1 565 302 € -59,2 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 1 439 937 € 74,4 %
Náklady na materiál, energie 7 571 356 € -20,6 %
Služby 51 584 966 € 53,3 %
Pridaná hodnota 17 942 137 € 48,7 %
Osobné náklady 12 777 113 € 25,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 191 323 € 49,0 %
Opravné položky 19 736 € %

Ostatné výnosy 317 268 € -71,7 %
Iné prevádzkové náklady 292 048 € -55,0 %
Zisk z predaja majetku 2 356 € 137,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 974 295 € 123,4 %
HV z finančnej činnosti 8 607 017 € %

z toho Nákladové úroky 37 608 € -51,8 %
HV pred zdanením 13 581 312 € 296,2 %
Daň 969 973 € 26,1 %
HV po zdanení 12 611 339 € %

EBITDA 5 156 016 € 119,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
106 574 665 € 30,2 %
 
Neobežný majetok 12 818 716 € -15,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 330 971 € 38,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 60 018 € 81,0 %
Dlhodobý finančný majetok 11 427 727 € -19,0 %
 
Obežný majetok 91 210 229 € 40,7 %
Zásoby 45 823 833 € 27,4 %
Dlhodobé pohľadávky 3 697 122 € 93,3 %
Krátkodobé pohľadávky 41 195 269 € 53,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 494 005 € %

 
Časové rozlíšenie 2 545 720 € 33,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 106 574 665 € 30,2 %
 
Vlastné imanie
58 140 462 € 26,9 %
Základné imanie 5 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 29 021 872 € -0,9 %
HV minulých rokov 11 507 251 € 29,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 12 611 339 € %

 
Záväzky 48 021 767 € 33,4 %
Dlhodobé záväzky 3 170 342 € 28,6 %
Krátkodobé záväzky 36 810 755 € 26,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 8 040 670 € 84,1 %
 
Časové rozlíšenie 412 436 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?