Loading

SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o.

Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo:
Karadžičova 16
82108 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/15154/B
Od 26.6.1997, posledná zmena 20.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Jarmila Belicová
IČO:
35723394
DIČ:
2020267744

IČ DPH:

SK2020267744
Podľa §4, registrovaný od 1.9.1997
SK NACE (RÚZ):
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod
Základné imanie:
1 500 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 40 906 761 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 14,4%. Dosiahnutý zisk po zdanení 715 423 EUR vzrástol medziročne o 83 358 EUR.

Firma predala tovar za 20 257 854 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 5 539 076 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 27%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 4,9%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 14,62%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,79%.

Absolútne ukazovatele

41 101 777 €

14,5 %

10 680 311 €

10,9 %

15 517 738 €

2,7 %

2 365 423 €

3,7 %

3 823 208 €

2,7 %

Relatívne ukazovatele

26.11 %

-0,8 %

1.15

-0,0

4.61 %

0,4 %

84.76 %

-0,1 %

1.18

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 20 257 854 € 23,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 20 648 907 € 6,6 %
Zmena stavu zásob 161 562 € 33,4 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 14 718 778 € 30,1 %
Náklady na materiál, energie 6 897 480 € -4,9 %
Služby 8 753 209 € 14,6 %
Pridaná hodnota 10 680 311 € 10,9 %
Osobné náklady 9 296 644 € 11,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 96 278 € 39,5 %
Opravné položky 62 972 € 122,2 %
Ostatné výnosy 17 194 € %

Iné prevádzkové náklady 158 794 € -59,9 %
Zisk z predaja majetku 562 € 126,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 101 924 € 27,5 %
HV z finančnej činnosti -14 370 € -117,7 %
z toho Nákladové úroky 6 230 € %

HV pred zdanením 1 087 554 € 26,8 %
Daň 372 131 € 65,0 %
HV po zdanení 715 423 € 13,2 %
EBITDA 1 197 640 € 29,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
15 517 738 € 2,7 %
 
Neobežný majetok 157 090 € 112,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 127 592 € 266,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 29 498 € -24,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 14 757 381 € 8,2 %
Zásoby 1 826 897 € 22,4 %
Dlhodobé pohľadávky 640 729 € -0,7 %
Krátkodobé pohľadávky 10 401 555 € 1,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 888 200 € 51,4 %
 
Časové rozlíšenie 603 267 € -56,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 15 517 738 € 2,7 %
 
Vlastné imanie
2 365 423 € 3,7 %
Základné imanie 1 500 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 150 000 € 0,0 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 715 423 € 13,2 %
 
Záväzky 13 005 203 € 1,7 %
Dlhodobé záväzky 1 756 € -82,6 %
Krátkodobé záväzky 10 749 599 € 1,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 253 848 € 4,8 %
 
Časové rozlíšenie 147 112 € 222,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?