Loading

AUTOPOLIS, a.s.

Historický názov:
  • AUTOPOLIS, s.r.o.
Aktualizované 19.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
AUTOPOLIS, a.s.
Sídlo:
Panónska cesta 32
85104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/6831/B
Od 29.9.1997, posledná zmena 24.8.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ivan Medvecký
  • Ing. Peter Žúbor
  • Ján Kasper ml.
IČO:
35728311
DIČ:
2020241938

IČ DPH:

SK2020241938
Podľa §4, registrovaný od 1.12.1997
SK NACE (RÚZ):
45190 Predaj ostatných motorových vozidiel
Základné imanie:
400 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma AUTOPOLIS, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 68 672 290 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 18,56%. Dosiahnutý zisk po zdanení 614 637 EUR vzrástol medziročne o 67 554 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 90,23% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 62 709 537 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 5 138 009 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 8%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 7,58%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 5,91%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 15,68%.

Absolútne ukazovatele

69 501 822 €

18,9 %

4 698 073 €

15,7 %

10 959 194 €

20,0 %

1 747 395 €

7,0 %

434 936 €

-62,9 %

Relatívne ukazovatele

6.84 %

-0,2 %

1.15

0,0

5.61 %

-0,4 %

84.06 %

1,9 %

0.21

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 62 709 537 € 19,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 5 962 753 € 9,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 2 883 € %

Náklady na predaj tovaru 57 571 528 € 20,0 %
Náklady na materiál, energie 3 297 795 € 7,6 %
Služby 2 997 165 € 5,9 %
Pridaná hodnota 4 698 073 € 15,7 %
Osobné náklady 4 101 735 € 15,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 165 340 € 0,2 %
Opravné položky 110 635 € %

Ostatné výnosy 518 194 € 23,5 %
Iné prevádzkové náklady 101 342 € 16,6 %
Zisk z predaja majetku 87 210 € 209,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 935 037 € 32,2 %
HV z finančnej činnosti -114 943 € -195,2 %
z toho Nákladové úroky 110 842 € %

HV pred zdanením 820 094 € 22,7 %
Daň 205 457 € 69,1 %
HV po zdanení 614 637 € 12,3 %
EBITDA 1 013 167 € 20,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
10 959 194 € 20,0 %
 
Neobežný majetok 519 145 € -22,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 508 035 € -17,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 11 110 € -78,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 10 017 054 € 23,2 %
Zásoby 7 204 594 € 35,0 %
Dlhodobé pohľadávky 1 396 400 € %

Krátkodobé pohľadávky 512 945 € -17,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 903 115 € -51,9 %
 
Časové rozlíšenie 422 995 € 27,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 10 959 194 € 20,0 %
 
Vlastné imanie
1 747 395 € 7,0 %
Základné imanie 400 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 80 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 652 758 € 7,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 614 637 € 12,3 %
 
Záväzky 9 186 284 € 23,0 %
Dlhodobé záväzky 174 624 € -5,9 %
Krátkodobé záväzky 7 739 253 € 29,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci 347 706 € -64,1 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 496 239 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 428 462 € 33,8 %
 
Časové rozlíšenie 25 515 € -26,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?