Loading

IMPA Bratislava, a.s.

Historický názov:
  • AKF HOLDING GROUP a.s.
Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
IMPA Bratislava, a.s.
Sídlo:
Panónska cesta 23
85104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/1564/B
Od 5.11.1997, posledná zmena 24.5.2021
Štatutárny orgán:
  • JUDr. Ingrid Zajacová
  • Milan Zajac
IČO:
35731851
DIČ:
2021410941

IČ DPH:

SK2021410941
Podľa §4, registrovaný od 1.9.2005
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
1 086 440 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma IMPA Bratislava, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 45 400 209 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 5,3%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 077 703 EUR poklesol medziročne o 117 859 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 81,89% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 38 086 788 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 652 547 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 6%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 14,7%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 24,08%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,13%.

Absolútne ukazovatele

46 509 394 €

4,3 %

4 469 368 €

12,7 %

17 555 244 €

33,1 %

7 333 648 €

17,2 %

-15 188 €

98,7 %

Relatívne ukazovatele

9.84 %

0,6 %

1.68

0,1

6.14 %

-2,9 %

58.23 %

5,6 %

0.48

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 38 086 788 € 4,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 7 313 421 € 12,4 %
Zmena stavu zásob -2 429 € -123,0 %
Aktivácia 6 627 € 48,8 %
Náklady na predaj tovaru 35 434 241 € 2,5 %
Náklady na materiál, energie 2 883 726 € 14,7 %
Služby 2 605 300 € 24,1 %
Pridaná hodnota 4 469 368 € 12,7 %
Osobné náklady 2 657 222 € 5,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 618 214 € -9,1 %
Opravné položky 13 579 € 142,3 %
Ostatné výnosy 283 673 € -17,9 %
Iné prevádzkové náklady 200 326 € -0,3 %
Zisk z predaja majetku 167 955 € -17,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 443 427 € 27,9 %
HV z finančnej činnosti -78 228 € -126,2 %
z toho Nákladové úroky 88 683 € 50,5 %
HV pred zdanením 1 365 199 € -4,3 %
Daň 287 496 € 24,1 %
HV po zdanení 1 077 703 € -9,9 %
EBITDA 1 893 686 € 20,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
17 555 244 € 33,1 %
 
Neobežný majetok 6 732 569 € -3,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 784 805 € -4,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 1 947 764 € 0,0 %
 
Obežný majetok 10 120 619 € 75,4 %
Zásoby 4 946 518 € 159,2 %
Dlhodobé pohľadávky 1 281 680 € -13,3 %
Krátkodobé pohľadávky 1 229 849 € -7,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 662 572 € 152,1 %
 
Časové rozlíšenie 702 056 € 47,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 17 555 244 € 33,1 %
 
Vlastné imanie
7 333 648 € 17,2 %
Základné imanie 1 086 440 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 217 288 € 0,0 %
HV minulých rokov 4 952 217 € 31,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 077 703 € -9,9 %
 
Záväzky 10 096 552 € 46,5 %
Dlhodobé záväzky 587 276 € -37,2 %
Krátkodobé záväzky 9 431 139 € 69,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € -100,0 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 78 137 € -7,2 %
 
Časové rozlíšenie 125 044 € 191,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?