Loading

SAP Slovensko s.r.o.

Aktualizované 24.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SAP Slovensko s.r.o.
Sídlo:
Mlynské nivy 16
82109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/16427/B
Od 12.1.1998, posledná zmena 1.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Andrej Quittner Cibulka, PhD.
IČO:
35737328
DIČ:
2020211193

IČ DPH:

SK2020211193
Podľa §4, registrovaný od 1.2.1998
SK NACE (RÚZ):
62010 Počítačové programovanie
Základné imanie:
4 090 487 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • SAP SE (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma SAP Slovensko s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 68 412 839 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 46,54%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 863 039 EUR vzrástol medziročne o 2 582 440 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 107,96% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 35,62%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 26,18%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 12,51%.

Absolútne ukazovatele

63 366 808 €

26,7 %

29 483 057 €

28,0 %

50 302 044 €

4,2 %

11 643 174 €

-48,9 %

12 467 952 €

-49,1 %

Relatívne ukazovatele

43.10 %

-6,2 %

1.37

0,2

9.67 %

5,0 %

76.85 %

24,0 %

1.32

-0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € 0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 68 412 839 € 46,5 %
Zmena stavu zásob -5 275 002 € -275,4 %
Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru 0 € 0 %
Náklady na materiál, energie 297 179 € 35,6 %
Služby 33 357 601 € 26,2 %
Pridaná hodnota 29 483 057 € 28,0 %
Osobné náklady 21 485 315 € 12,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 002 015 € 0,1 %
Opravné položky 1 921 € -85,3 %
Ostatné výnosy 73 883 € 24,2 %
Iné prevádzkové náklady 318 074 € -14,7 %
Zisk z predaja majetku 86 219 € -10,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 6 835 834 € 152,5 %
HV z finančnej činnosti 8 964 € 158,1 %
z toho Nákladové úroky 0 € -100,0 %
HV pred zdanením 6 844 798 € 154,3 %
Daň 1 981 759 € %

HV po zdanení 4 863 039 € 113,2 %
EBITDA 7 751 630 € 114,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
50 302 044 € 4,2 %
 
Neobežný majetok 2 420 144 € 1,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 420 144 € 1,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 47 411 633 € 3,9 %
Zásoby 1 774 607 € -74,8 %
Dlhodobé pohľadávky 2 336 995 € 49,6 %
Krátkodobé pohľadávky 17 328 034 € -47,3 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 25 971 997 € %

 
Časové rozlíšenie 470 267 € 70,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 50 302 044 € 4,2 %
 
Vlastné imanie
11 643 174 € -48,9 %
Základné imanie 4 090 487 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 409 049 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 280 599 € -85,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 863 039 € 113,2 %
 
Záväzky 28 283 496 € 92,2 %
Dlhodobé záväzky 72 340 € 11,3 %
Krátkodobé záväzky 22 701 579 € 151,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 0 € 0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 5 509 577 € -1,8 %
 
Časové rozlíšenie 10 375 374 € -3,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?