Loading

DSV Slovakia, s.r.o.

Historický názov:
  • FRANS MAAS Slovakia s.r.o.
Aktualizované 19.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DSV Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Diaľničná 6
90301 Senec
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/18248/B
Od 27.11.1998, posledná zmena 4.7.2023
Štatutárny orgán:
  • Jannik Lenthe Olesen
  • Jens Bjorn Andersen
  • Soren Schmidt
IČO:
35757345
DIČ:
2020272892

IČ DPH:

SK2020272892
Podľa §4, registrovaný od 11.11.1999
SK NACE (RÚZ):
52290 Ostatné pomocné činnosti v doprave
Základné imanie:
10 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • DSV Road Holding A/ S (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 26.06.2023 ako riadna.

Firma DSV Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 51 640 183 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 30,11%. Dosiahnutý zisk po zdanení 885 932 EUR vzrástol medziročne o 614 573 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,89% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 58,77%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 28,93%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 6,72%.

Absolútne ukazovatele

52 222 390 €

28,8 %

4 326 766 €

42,3 %

13 696 302 €

18,5 %

3 023 331 €

24,9 %

3 015 388 €

23,4 %

Relatívne ukazovatele

8.38 %

0,7 %

1.25

0,3

6.47 %

4,1 %

77.93 %

-1,1 %

1.29

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 51 640 183 € 30,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 322 221 € 58,8 %
Služby 46 991 196 € 28,9 %
Pridaná hodnota 4 326 766 € 42,3 %
Osobné náklady 3 473 392 € 6,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 101 469 € 12,6 %
Opravné položky 96 467 € %

Ostatné výnosy 548 938 € -35,1 %
Iné prevádzkové náklady 84 468 € -39,6 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 1 119 908 € 153,2 %
HV z finančnej činnosti -46 021 € -56,4 %
z toho Nákladové úroky 779 € %

HV pred zdanením 1 073 887 € 160,1 %
Daň 187 955 € 32,9 %
HV po zdanení 885 932 € 226,5 %
EBITDA 1 221 377 € 148,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 696 302 € 18,5 %
 
Neobežný majetok 265 217 € -2,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 200 952 € 11,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 64 265 € -30,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 12 652 032 € 15,5 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 118 229 € -5,5 %
Krátkodobé pohľadávky 12 344 946 € 14,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 188 857 € %

 
Časové rozlíšenie 779 053 € 133,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 696 302 € 18,5 %
 
Vlastné imanie
3 023 331 € 24,9 %
Základné imanie 10 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 178 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 124 221 € -0,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 885 932 € 226,5 %
 
Záväzky 10 461 164 € 15,8 %
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky 10 085 619 € 17,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 42 € -2,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 375 503 € -10,5 %
 
Časové rozlíšenie 211 807 € 103,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?