Loading

ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.

Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
Sídlo:
Holubyho 1/A
81103 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/1997/B
Od 1.1.1999, posledná zmena 7.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Anna Ježová
IČO:
35758601
DIČ:
2020273134

IČ DPH:

SK2020273134
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1999
SK NACE (RÚZ):
46390 Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
996 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 18.05.2023 ako riadna.

Firma ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 47 788 397 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 38,79%. Dosiahnutý zisk po zdanení 959 102 EUR vzrástol medziročne o 280 766 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 89,91% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 43 100 405 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 5 415 899 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 12%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 29,33%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 28,82%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 19,97%.

Absolútne ukazovatele

47 935 910 €

36,4 %

4 489 419 €

33,6 %

23 284 411 €

19,3 %

5 750 893 €

5,1 %

1 737 039 €

292,4 %

Relatívne ukazovatele

9.39 %

-0,4 %

1.68

0,2

4.12 %

0,6 %

75.30 %

3,3 %

0.68

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 43 100 405 € 40,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 4 687 992 € 23,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 37 684 506 € 41,1 %
Náklady na materiál, energie 1 068 032 € 29,3 %
Služby 4 546 440 € 28,8 %
Pridaná hodnota 4 489 419 € 33,6 %
Osobné náklady 2 665 846 € 20,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 286 586 € -6,9 %
Opravné položky 25 223 € -63,5 %
Ostatné výnosy 128 104 € -81,1 %
Iné prevádzkové náklady 337 188 € -30,4 %
Zisk z predaja majetku 6 856 € -10,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 309 536 € 35,8 %
HV z finančnej činnosti -35 206 € -134,8 %
z toho Nákladové úroky 21 646 € 123,0 %
HV pred zdanením 1 274 330 € 34,2 %
Daň 315 228 € 16,3 %
HV po zdanení 959 102 € 41,4 %
EBITDA 1 589 266 € 25,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
23 284 411 € 19,3 %
 
Neobežný majetok 8 404 176 € -6,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 777 926 € -3,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 57 372 € -26,4 %
Dlhodobý finančný majetok 7 568 878 € -6,1 %
 
Obežný majetok 14 582 765 € 41,6 %
Zásoby 5 697 607 € 42,2 %
Dlhodobé pohľadávky 683 829 € 27,9 %
Krátkodobé pohľadávky 7 783 430 € 50,5 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 417 899 € -28,4 %
 
Časové rozlíšenie 297 470 € 8,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 23 284 411 € 19,3 %
 
Vlastné imanie
5 750 893 € 5,1 %
Základné imanie 996 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 199 200 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 596 591 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 959 102 € 41,4 %
 
Záväzky 17 439 850 € 24,8 %
Dlhodobé záväzky 315 864 € -15,2 %
Krátkodobé záväzky 10 431 152 € 12,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci 86 290 € -1,2 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 848 257 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 4 758 287 € 16,4 %
 
Časové rozlíšenie 93 668 € 17,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?