Loading

DXC Technology Slovakia s. r. o.

Historický názov:
  • Enterprise Services Slovakia s. r. o.
  • Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
  • Enterprise Services Slovakia s.r.o.
  • Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Aktualizované 19.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DXC Technology Slovakia s. r. o.
Sídlo:
Galvaniho 7
82002 Bratislava 22
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/21438/B
Od 31.3.2000, posledná zmena 1.1.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Martin Peluha
IČO:
35785306
DIČ:
2020213393

IČ DPH:

SK2020213393
Podľa §4, registrovaný od 1.6.2000
SK NACE (RÚZ):
46510 Veľkoobchod s počítačmi, počítačovými periférnymi zariadeniami a softvérom
Základné imanie:
1 043 020 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • DXC Hague B.V. (85,0%)
  • DXC Hague II B.V. (15,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 04/2022 do 03/2023 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma DXC Technology Slovakia s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 134 367 861 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 16,57%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 666 234 EUR vzrástol medziročne o 3 029 212 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,27% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 89,24%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 5,87%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 20,52%.

Absolútne ukazovatele

135 205 332 €

17,2 %

80 905 728 €

25,5 %

50 521 574 €

9,4 %

19 175 246 €

41,9 %

21 244 812 €

41,8 %

Relatívne ukazovatele

60.21 %

4,3 %

1.11

0,1

11.22 %

5,5 %

62.05 %

-8,7 %

1.78

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 4/2022 do 3/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 145 965 € -81,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 134 221 896 € 17,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 143 057 € -80,6 %
Náklady na materiál, energie 761 550 € 89,2 %
Služby 52 557 526 € 5,9 %
Pridaná hodnota 80 905 728 € 25,5 %
Osobné náklady 72 980 590 € 20,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 926 932 € 110,1 %
Opravné položky 0 € 100,0 %
Ostatné výnosy 529 162 € %

Iné prevádzkové náklady 160 172 € -26,6 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 7 367 196 € 115,1 %
HV z finančnej činnosti 120 648 € %

z toho Nákladové úroky 17 606 € 147,6 %
HV pred zdanením 7 487 844 € 117,3 %
Daň 1 821 610 € 125,2 %
HV po zdanení 5 666 234 € 114,9 %
EBITDA 8 294 128 € 121,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
50 521 574 € 9,4 %
 
Neobežný majetok 1 236 657 € -38,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 310 049 € -6,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 926 608 € -45,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 46 733 865 € 23,0 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 962 772 € 69,7 %
Krátkodobé pohľadávky 43 299 589 € 32,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 471 504 € -47,7 %
 
Časové rozlíšenie 2 551 052 € -58,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 50 521 574 € 9,4 %
 
Vlastné imanie
19 175 246 € 41,9 %
Základné imanie 1 043 020 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 214 211 € 0,0 %
HV minulých rokov 12 251 781 € 27,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 666 234 € 114,9 %
 
Záväzky 30 718 882 € -3,7 %
Dlhodobé záväzky 485 549 € 100,0 %
Krátkodobé záväzky 26 449 887 € -5,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 783 446 € -6,7 %
 
Časové rozlíšenie 627 446 € -18,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?