Loading

KARIREAL SLOVAKIA, a.s.

Historický názov:
  • AUTO KARPATY, a.s.
  • KARPATSKÁ ŠKODA, a.s.
Aktualizované 18.4.2024
Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KARIREAL SLOVAKIA, a.s.
Sídlo:
Nová 17
90203 Pezinok
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/2407/B
Od 3.4.2000, posledná zmena 11.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Radoslav Vereš
  • Mgr. Tomáš Šustek
  • Monika Husová
IČO:
35785403
DIČ:
2020204758

IČ DPH:

SK2020204758
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2001
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
830 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma KARIREAL SLOVAKIA, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 61 652 951 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 51,44%. Dosiahnutý zisk po zdanení 891 626 EUR vzrástol medziročne o 277 919 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 84,97% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 54 712 456 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 506 453 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 4%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 26,64%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 45,62%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 24,2%.

Absolútne ukazovatele

64 388 104 €

50,0 %

4 351 392 €

31,1 %

13 478 675 €

34,6 %

4 278 460 €

26,3 %

3 073 980 €

36,8 %

Relatívne ukazovatele

7.06 %

-1,1 %

1.37

0,1

6.62 %

0,5 %

68.26 %

2,1 %

0.47

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 54 712 456 € 55,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 6 940 495 € 26,5 %
Zmena stavu zásob -42 127 € -168,8 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 52 206 003 € 55,2 %
Náklady na materiál, energie 3 395 314 € 26,6 %
Služby 1 658 115 € 45,6 %
Pridaná hodnota 4 351 392 € 31,1 %
Osobné náklady 3 172 600 € 24,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 347 156 € 25,2 %
Opravné položky 721 € -86,9 %
Ostatné výnosy 65 155 € 5,9 %
Iné prevádzkové náklady 193 157 € 123,4 %
Zisk z predaja majetku 522 053 € 44,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 224 966 € 49,7 %
HV z finančnej činnosti -123 257 € -232,7 %
z toho Nákladové úroky 1 002 € %

HV pred zdanením 1 101 709 € 41,0 %
Daň 210 083 € 25,2 %
HV po zdanení 891 626 € 45,3 %
EBITDA 1 050 069 € 43,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 478 675 € 34,6 %
 
Neobežný majetok 966 511 € 7,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 965 829 € 7,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 682 € -80,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 12 459 249 € 37,0 %
Zásoby 7 869 491 € 52,7 %
Dlhodobé pohľadávky 465 617 € 12,1 %
Krátkodobé pohľadávky 2 497 438 € 52,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 626 703 € -13,7 %
 
Časové rozlíšenie 52 915 € 149,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 478 675 € 34,6 %
 
Vlastné imanie
4 278 460 € 26,3 %
Základné imanie 830 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 117 799 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 439 035 € 33,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 891 626 € 45,3 %
 
Záväzky 8 981 897 € 36,2 %
Dlhodobé záväzky 29 908 € -29,4 %
Krátkodobé záväzky 8 741 345 € 36,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 12 904 € -10,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 197 740 € 44,1 %
 
Časové rozlíšenie 218 318 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?