Loading

HOPI SK s.r.o.

Aktualizované 18.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
HOPI SK s.r.o.
Sídlo:
Bratislavská 83
90201 Pezinok
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/21469/B
Od 30.3.2000, posledná zmena 24.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. David Piškanin
  • Ing. Jiří Mlích
  • Ing. Péter Vörös
  • Ing. Petr Novák
  • Mgr. Martin Piškanin
IČO:
35785632
DIČ:
2020204659

IČ DPH:

SK2020204659
Podľa §4, registrovaný od 1.5.2000
SK NACE (RÚZ):
49410 Nákladná cestná doprava
Základné imanie:
132 776 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • HOPI Logistics s.r.o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma HOPI SK s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 34 306 860 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 17,88%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 183 946 EUR vzrástol medziročne o 329 483 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 92,35% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 53,63%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 20,2%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,93%.

Absolútne ukazovatele

36 045 817 €

21,6 %

12 672 136 €

5,3 %

22 015 527 €

42,0 %

5 356 449 €

28,4 %

-1 369 603 €

1,0 %

Relatívne ukazovatele

36.94 %

-4,4 %

1.34

-0,1

5.38 %

-0,1 %

75.67 %

2,6 %

0.82

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 018 503 € 30,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 33 288 357 € 17,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 894 054 € 30,8 %
Náklady na materiál, energie 4 790 027 € 53,6 %
Služby 15 950 643 € 20,2 %
Pridaná hodnota 12 672 136 € 5,3 %
Osobné náklady 9 466 607 € 9,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 823 251 € 0,4 %
Opravné položky 28 538 € %

Ostatné výnosy 753 676 € 94,0 %
Iné prevádzkové náklady 833 537 € 13,9 %
Zisk z predaja majetku 442 374 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 1 716 253 € 33,7 %
HV z finančnej činnosti -206 936 € -4,5 %
z toho Nákladové úroky 153 230 € -10,2 %
HV pred zdanením 1 509 317 € 39,1 %
Daň 325 371 € 41,0 %
HV po zdanení 1 183 946 € 38,6 %
EBITDA 3 097 130 € 0,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
22 015 527 € 42,0 %
 
Neobežný majetok 14 515 126 € 45,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 14 334 560 € 45,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 180 566 € 55,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 6 892 770 € 44,6 %
Zásoby 133 917 € 236,0 %
Dlhodobé pohľadávky 309 404 € -3,5 %
Krátkodobé pohľadávky 6 397 743 € 45,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 51 706 € 139,3 %
 
Časové rozlíšenie 607 631 € -17,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 22 015 527 € 42,0 %
 
Vlastné imanie
5 356 449 € 28,4 %
Základné imanie 132 776 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 896 799 € 0,0 %
HV minulých rokov 142 928 € 120,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 183 946 € 38,6 %
 
Záväzky 16 648 711 € 47,0 %
Dlhodobé záväzky 2 013 149 € -48,9 %
Krátkodobé záväzky 6 694 259 € 19,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 4 927 342 € 100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 1 855 974 € 96,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 157 987 € 40,9 %
 
Časové rozlíšenie 10 367 € 48,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?