A.A.Service, spol. s r.o.

Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
A.A.Service, spol. s r.o.
Sídlo:
Staré Grunty 53
84104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/23637/B
Od 1.3.2001, posledná zmena 24.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Karel Čuka
  • Ing. Peter Čuka
IČO:
35807601
DIČ:
2020224261

IČ DPH:

SK2020224261
Podľa §4, registrovaný od 1.11.2001
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
6 640 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Peter Čuka (60,0%)
  • Ing. Karel Čuka (40,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 31.03.2024 ako riadna.

Firma A.A.Service, spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 8 985 143 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 12,85%. Dosiahnutý zisk po zdanení 268 361 EUR poklesol medziročne o 235 347 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 90,71% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 8 221 861 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 480 037 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 5%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 51,39%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 17,21%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,71%.

Absolútne ukazovatele

9 064 074 €

-12,6 %

810 277 €

-25,6 %

5 256 975 €

14,0 %

1 248 725 €

27,4 %

167 553 €

-3,9 %

Relatívne ukazovatele

9.02 %

-1,5 %

3.36

-1,6

5.10 %

-5,8 %

76.25 %

-2,5 %

0.23

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 8 221 861 € -15,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 763 282 € 20,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 7 741 824 € -13,2 %
Náklady na materiál, energie 334 525 € 51,4 %
Služby 98 517 € 17,2 %
Pridaná hodnota 810 277 € -25,6 %
Osobné náklady 241 212 € 8,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 141 305 € 17,9 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 7 273 € %

Iné prevádzkové náklady 58 965 € -37,8 %
Zisk z predaja majetku 27 623 € 13,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 403 691 € -40,4 %
HV z finančnej činnosti -69 903 € -73,0 %
z toho Nákladové úroky 67 816 € 76,3 %
HV pred zdanením 333 788 € -47,6 %
Daň 65 427 € -51,0 %
HV po zdanení 268 361 € -46,7 %
EBITDA 517 373 € -33,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
5 256 975 € 14,0 %
 
Neobežný majetok 1 471 927 € 5,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 471 927 € 5,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 3 780 699 € 17,7 %
Zásoby 2 942 427 € 38,8 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 176 668 € -44,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 661 604 € -14,8 %
 
Časové rozlíšenie 4 349 € 115,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 5 256 975 € 14,0 %
 
Vlastné imanie
1 248 725 € 27,4 %
Základné imanie 6 640 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 664 € 0,0 %
HV minulých rokov 973 060 € 107,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 268 361 € -46,7 %
 
Záväzky 4 004 982 € 10,4 %
Dlhodobé záväzky 379 297 € -34,8 %
Krátkodobé záväzky 3 614 227 € 19,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 11 458 € 25,6 %
 
Časové rozlíšenie 3 268 € 12,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?