Loading

P Automobil Import s.r.o.

Historický názov:
  • PEUGEOT SLOVAKIA, s.r.o.
Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
P Automobil Import s.r.o.
Sídlo:
Prievozská ulica 4/C
82109 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/24731/B
Od 20.8.2001, posledná zmena 3.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Matúš Paľa
  • Mgr. art. Zuzana Karhútová
IČO:
35818425
DIČ:
2020284266

IČ DPH:

SK2020284266
Podľa §4, registrovaný od 21.11.2001
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
1 141 871 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Emil Frey Automobil s.r.o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 26.06.2023 ako riadna.

Firma P Automobil Import s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 118 387 797 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 11,08%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 267 660 EUR vzrástol medziročne o 1 523 832 EUR.

Firma predala tovar za 117 278 616 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 17 980 943 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 15%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 66,59%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 33,17%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 17,79%.

Absolútne ukazovatele

247 647 049 €

4,8 %

5 939 926 €

%

33 026 201 €

42,5 %

10 096 725 €

14,4 %

16 777 455 €

5,1 %

Relatívne ukazovatele

5.02 %

3,7 %

2.03

1,5

15.95 %

-0,2 %

69.43 %

7,5 %

1.10

-3,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 117 278 616 € 10,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 109 181 € 60,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 99 297 673 € 3,2 %
Náklady na materiál, energie 364 618 € 66,6 %
Služby 11 861 679 € 33,2 %
Pridaná hodnota 5 939 926 € %

Osobné náklady 2 923 081 € 17,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 483 194 € 25,1 %
Opravné položky 918 094 € %

Ostatné výnosy 128 385 988 € 0,1 %
Iné prevádzkové náklady 124 415 101 € 1,8 %
Zisk z predaja majetku 300 224 € 17,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 6 810 569 € 39,7 %
HV z finančnej činnosti -58 358 € 31,1 %
z toho Nákladové úroky 181 € 100,0 %
HV pred zdanením 6 752 211 € 40,9 %
Daň 1 484 551 € 41,7 %
HV po zdanení 5 267 660 € 40,7 %
EBITDA 6 951 117 € 46,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
33 026 201 € 42,5 %
 
Neobežný majetok 1 499 375 € 28,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 264 228 € 28,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 235 147 € 27,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 31 244 169 € 44,4 %
Zásoby 15 607 817 € %

Dlhodobé pohľadávky 2 511 547 € 9,9 %
Krátkodobé pohľadávky 6 586 189 € -45,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 6 538 616 € 38,3 %
 
Časové rozlíšenie 282 657 € -25,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 33 026 201 € 42,5 %
 
Vlastné imanie
10 096 725 € 14,4 %
Základné imanie 1 141 871 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 114 187 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 573 007 € -6,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 267 660 € 40,7 %
 
Záväzky 22 929 476 € 59,8 %
Dlhodobé záväzky 6 474 € 47,3 %
Krátkodobé záväzky 12 237 824 € 225,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 10 685 178 € 1,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?