Loading

Motor-Car Bratislava, spol.s r.o.

Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Motor-Car Bratislava, spol.s r.o.
Sídlo:
Tuhovská 5
83107 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/25724/B
Od 31.12.2001, posledná zmena 4.11.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Matúš Brečka
IČO:
35828161
DIČ:
2020225482

IČ DPH:

SK2020225482
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2002
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
389 266 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Hedin Mobility Group AB (99,81%)
  • Hedin Automotive Switzerland AB (0,19%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 07/2022 do 06/2023 podaná 30.10.2023 ako riadna.

Firma Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 148 971 985 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 18,35%. Dosiahnutá strata je 87 950 EUR.

Firma predala tovar za 120 610 605 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 12 043 794 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 9%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 477 294 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 23,29%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 70,24%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,02%.

Absolútne ukazovatele

226 208 877 €

59,3 %

18 176 856 €

-2,7 %

76 899 083 €

0,7 %

8 932 167 €

-75,0 %

-1 205 151 €

-149,8 %

Relatívne ukazovatele

12.20 %

-2,6 %

1.01

-0,1

-0.11 %

-4,6 %

88.38 %

35,2 %

0.33

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 7/2022 do 6/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 120 610 605 € 19,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 28 361 380 € 14,0 %
Zmena stavu zásob 128 190 € 117,3 %
Aktivácia 477 294 € 9,1 %
Náklady na predaj tovaru 108 566 811 € 18,7 %
Náklady na materiál, energie 14 006 196 € 23,3 %
Služby 8 678 265 € 70,2 %
Pridaná hodnota 18 176 856 € -2,7 %
Osobné náklady 18 049 034 € 9,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 971 680 € -32,2 %
Opravné položky 28 193 € 111,2 %
Ostatné výnosy 458 450 € -41,4 %
Iné prevádzkové náklady 896 333 € 92,1 %
Zisk z predaja majetku 2 862 740 € 7,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 702 147 € -68,6 %
HV z finančnej činnosti -526 462 € -128,6 %
z toho Nákladové úroky 1 050 463 € 105,4 %
HV pred zdanením 175 685 € -95,7 %
Daň 263 635 € -59,1 %
HV po zdanení -87 950 € -102,6 %
EBITDA -310 061 € -113,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
76 899 083 € 0,7 %
 
Neobežný majetok 26 404 127 € -40,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 8 741 656 € -66,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 177 516 € -37,7 %
Dlhodobý finančný majetok 17 484 955 € -6,0 %
 
Obežný majetok 49 621 065 € 58,6 %
Zásoby 33 385 948 € 126,7 %
Dlhodobé pohľadávky 277 726 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 15 229 342 € 102,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 728 049 € -91,9 %
 
Časové rozlíšenie 873 891 € 114,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 76 899 083 € 0,7 %
 
Vlastné imanie
8 932 167 € -75,0 %
Základné imanie 389 266 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 007 703 € 0,0 %
HV minulých rokov 7 623 148 € -75,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -87 950 € -102,6 %
 
Záväzky 67 702 609 € 67,0 %
Dlhodobé záväzky 14 832 253 € 69,9 %
Krátkodobé záväzky 45 042 640 € 85,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci 2 529 380 € 10,3 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 3 586 054 € 36,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 712 282 € -10,5 %
 
Časové rozlíšenie 264 307 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?