Loading

Slovenská produkčná, a.s.

Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Slovenská produkčná, a.s.
Sídlo:
Brečtanová 1
83101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/3006/B
Od 18.9.2002, posledná zmena 30.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Martin Heržo
  • Ing. Mojmír Mlčoch
  • Mgr. Marcel Grega
  • Roland Kubina
IČO:
35843624
DIČ:
2020239023

IČ DPH:

SK7120001966
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2024
SK NACE (RÚZ):
59110 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov
Základné imanie:
7 634 740 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma Slovenská produkčná, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 104 317 660 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 12,98%. Dosiahnutý zisk po zdanení 11 085 140 EUR vzrástol medziročne o 4 270 796 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 93,1% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 45,84%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,9%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 18,32%.

Absolútne ukazovatele

112 048 367 €

13,5 %

31 773 124 €

21,7 %

166 339 234 €

2,4 %

56 967 535 €

24,2 %

6 734 976 €

%

Relatívne ukazovatele

30.46 %

2,2 %

2.63

0,1

6.66 %

2,5 %

65.75 %

-6,0 %

1.11

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 739 € -11,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 104 315 921 € 13,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 1 643 367 € 45,8 %
Služby 70 901 169 € 8,9 %
Pridaná hodnota 31 773 124 € 21,7 %
Osobné náklady 12 070 274 € 18,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 899 123 € 23,7 %
Opravné položky 3 174 € -60,2 %
Ostatné výnosy 6 608 772 € 21,7 %
Iné prevádzkové náklady 6 130 557 € 16,0 %
Zisk z predaja majetku 33 287 € 37,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 17 312 055 € 26,2 %
HV z finančnej činnosti -2 898 714 € 36,5 %
z toho Nákladové úroky 2 225 466 € -41,5 %
HV pred zdanením 14 413 341 € 57,6 %
Daň 3 328 201 € 42,7 %
HV po zdanení 11 085 140 € 62,7 %
EBITDA 20 177 891 € 25,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
166 339 234 € 2,4 %
 
Neobežný majetok 96 201 124 € 0,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 391 617 € 4,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 797 587 € 15,5 %
Dlhodobý finančný majetok 88 011 920 € 0,0 %
 
Obežný majetok 20 344 439 € -8,9 %
Zásoby 5 520 € 22,9 %
Dlhodobé pohľadávky 146 475 € -58,5 %
Krátkodobé pohľadávky 18 830 892 € -2,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 361 552 € -49,5 %
 
Časové rozlíšenie 49 793 671 € 12,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 166 339 234 € 2,4 %
 
Vlastné imanie
56 967 535 € 24,2 %
Základné imanie 7 634 740 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 63 529 267 € 0,3 %
HV minulých rokov -25 281 612 € 20,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 11 085 140 € 62,7 %
 
Záväzky 109 333 408 € -6,3 %
Dlhodobé záväzky 15 164 925 € 5,5 %
Krátkodobé záväzky 52 055 475 € 0,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 30 865 000 € -11,8 %
Bankové úvery krátkodobé 11 162 893 € -28,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 85 115 € -53,7 %
 
Časové rozlíšenie 38 291 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?