Loading

Iveco Capital Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • Afin Slovakia, s.r.o.
Aktualizované 18.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Iveco Capital Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Dúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/28001/B
Od 7.1.2003, posledná zmena 20.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Flavio Candellero
IČO:
35850027
DIČ:
2020226494

IČ DPH:

SK2020226494
Podľa §4, registrovaný od 1.5.2003
SK NACE (RÚZ):
45190 Predaj ostatných motorových vozidiel
Základné imanie:
39 833 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • IC Financial Services UK Limited (98,12%)
  • Iveco Slovakia, s.r.o. (1,88%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 25.03.2024 ako riadna.

Firma Iveco Capital Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 41 621 002 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 37,52%. Dosiahnutý zisk po zdanení 890 948 EUR vzrástol medziročne o 495 066 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,44% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 41 534 415 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 842 800 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 2%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 37,18%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6,72%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,88%.

Absolútne ukazovatele

42 626 696 €

39,2 %

625 598 €

%

20 359 879 €

100,9 %

3 777 726 €

30,9 %

3 749 141 €

29,9 %

Relatívne ukazovatele

1.50 %

2,3 %

12.48

17,8

4.38 %

0,5 %

81.45 %

9,9 %

1.18

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 41 534 415 € 37,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 86 587 € 26,4 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru 40 691 615 € 35,8 %
Náklady na materiál, energie 214 € 37,2 %
Služby 303 575 € 6,7 %
Pridaná hodnota 625 598 € %

Osobné náklady 50 113 € 10,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 0 € 0 %
Opravné položky 106 459 € 136,8 %
Ostatné výnosy 259 742 € 151,3 %
Iné prevádzkové náklady 8 052 € %

Zisk z predaja majetku 0 € 0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 720 716 € 102,8 %
HV z finančnej činnosti 407 366 € 179,4 %
z toho Nákladové úroky 336 399 € 247,9 %
HV pred zdanením 1 128 082 € 125,1 %
Daň 237 134 € 125,1 %
HV po zdanení 890 948 € 125,1 %
EBITDA 720 716 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
20 359 879 € 100,9 %
 
Neobežný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý hmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 20 178 106 € 99,7 %
Zásoby 757 388 € 129,3 %
Dlhodobé pohľadávky 188 299 € 21,1 %
Krátkodobé pohľadávky 16 806 358 € 113,8 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 2 426 061 € 38,0 %
 
Časové rozlíšenie 181 773 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 20 359 879 € 100,9 %
 
Vlastné imanie
3 777 726 € 30,9 %
Základné imanie 39 833 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 983 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 842 962 € 16,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 890 948 € 125,1 %
 
Záväzky 16 582 153 € 128,8 %
Dlhodobé záväzky 50 € 100,0 %
Krátkodobé záväzky 16 422 439 € 131,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 0 € 0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 159 664 € 2,3 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?